Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

149

woners dier residentie gelijk gesteld. Voor eerstgenoemd ressort had deze aanteekening echter geen zin, daar een pas als hier bedoeld aan met Inlanders gelijkgestelden nooit uitgereikt kon worden.

We zagen aldus, dat er op het gebied van reizen op de Buitengewesten voor de Inlanders van de verschillende gewesten onder de werking der beschreven ordonnanties zeer onderscheiden voorschriften golden.

Deze uiteenloopende regelen gaven geen aanleiding tot moeilijkheid zoolang de reizigers bleven binnen de grenzen van het gewest van hunne woonplaats, doch aan welke bepalingen waren zij onderworpen als zij die grenzen overschreden ?

Di al deze reisreglementen werden Inlanders, die niet in zeker gewest te huis behoorden gelijkgesteld met vreemde Oosterlingen.

Voor hen golden dan de bepalingen welke voor laatstgenoemde bevolkingsgroep hieronder zullen besproken worden.

Deze heden waren dus aan den eenen kant onderworpen aan de bepalingen van het gewest hunner woonplaats, terwijl zij aan den anderen kant ook vielen onder de regels van het ressort dat zij bereisden.

Deze voorschriften nu waren met elkander dikwijls niet in overeenstemming, zooals straks, wanneer de verphchtingen van hen, die een ander gewest dan dat hunner afkomst, bereizen, zullen zijn nagegaan, zal worden aangetoond.

Vermelding verdienen voorts nog een bijzonder soort passen, welke Inlanders en met deze gehjkgestelde personen in het gewest Banka konden verkrijgen, wanneer zij ter vischvangst op zee uitgingen.

Deze passen, welke een jaar geldig waren, werden kosteloos afgegeven door of namens het Hoofd van gewestehjk of plaatselijk bestuur volgens zeker model, hetwelk niet aangaf of de pas al dan niet persoonhjk was.

Welke rechten kregen nu de Inlanders, die in zeker ressort niet tehuis behoorden, en de met Inlanders gelijkgestelde personen1) volgens voorschreven bepalingen ?

l) Bij Stb. 1906 no. 401 werden met deze personen gelijkgesteld Inlanders, behoorende tot de op het eiland Sumatra gevestigde inheemsche bevolking van het gouvernement Sumatra's Westkust, voor reizen over zee en over land naar, tusschen of op de Mentawei eilanden.

Sluiten