Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1S2

dier gewesten, hetzij daarbuiten. In alle gevallen van reizen was dus hier een pas vereischt 1).

De redactie van dit voorschrift was echter n.b.m. niet gelukkig, beter zou het geweest zijn, indien men uit het voorgaande „binnen die gewesten" had weggelaten.

Timor had in zijne regelingen wat dit betreft een beter voorschrift.

De betrokkenen moesten bij reizen binnen dat gebied en van daar uit buiten dat gebied, zoowel te land als ter zee, voorzien zijn van een pas.

Het „behoudens artikel 5 van* Stb. 1866 no. 56" is hier weggelaten, is nu deze bepaling hier niet van toepassing ? M.i. niet.

Stb. 1866 No. 56 is een kroonordonnantie, wat echter niet blijkt uit het staatsblad, zoodat eene daarmee strijdende latere ordonnantie de eerstgenoemde buiten werking stelt *).

In de Zuider- en Oosterafdeehng van Borneo gold de regel, dat Inlanders en met hen gelijkgestelden, die niet in dat gewest tehuisbehoorden, voor reizen, zoo te land binnen dat gebied, als overzee hetzij daar binnen, hetzij daar buiten moesten voorzien zijn van een pas. Dit voorschrift werd gegeven in aansluiting met hetgeen reeds hiervoor besproken werd, n.1. dat ook alle Inlanders behoorende tot de oorspronkelijke bevolking van dat gewest, alsmede alle met hen gelijkgestelde personen voor reizen een pas moesten hebben.

*) Hierop werd voor het gewest Palembang uitzondering gemaakt bij ordonnantie in Stb. 1901 no. 403 jo. 1904 no. 249 ten aanzien van werklieden op ondernemingen van land- en mijnbouw, alsmede van dezulken als bedoeld in Stb. 1902 no. 86 jo. 1902 no. 211 gelegen in die residentie.

De resident werd bevoegd verklaard, om aan eigenaren of beheerders van dergelijke in zijn gewest gelegen ondernemingen, tot weder opzeggens machtiging te verleenen, om aan personen, tot de inlandsche of met deze gelijkgestelde bevolking behoorende, die op hunne onderneming werkzaam waren, verlofsbrieven uit te reiken.

Die verlofsbrieven, welke, behoudens het te betalen zegelrecht, kosteloos voor een maximum duur van een jaar werden afgegeven, werden geacht de binnenlandsche reispassen te vervangen in alle gevallen, waarin zulke passen voor reizen noodig waren of aangevraagd konden worden, met dien verstande evenwel, dat voor reizen buiten het gewest geen verlofbrieven konden worden uitgereikt,

2) Blz. 76.

Sluiten