Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156

pong of negorijen, waar zij zich langer dan 24 uur ophieldén ; voor Zuid-Oost-Borneo was viseering voorgeschreven door het Hoofd van plaatsehjk bestuur, op de hoofdplaatsen der afdeelingen, welke zij op hunne reis doortrokken, door de regenten, zoomede door de districtshoofden in de onderafdeehngen waar zjj zich langer dan 24 uren ophielden ; in Ambon en Ternate luidde het voorschrift, dat geviseerd moest worden door het Hoofd van gewestehjk of plaatselijk bestuur ter plaatse van bestemming en op de hoofdplaatsen van gewesten en afdeelingen, welke zij op hunne reis doortrokken, zoomede door de eerste hoofden der kampongs of negorijen waar zij zich langer dan 24 uren ophielden of overnachtten ; in Menado moest geviseerd worden door het Hoofd van bestuur ter plaatse van bestemming en op de hoofdplaatsen van de afdeelingen, onderdistricten of districten, die zij doortrokken, terwijl zij zich voorts binnen 24 uren hadden te melden bij het eerste hoofd der negorij of kampong alwaar zij overnachtten of zich langer dan 24 uren ophielden; in Bah en Lombok moesten de passen ter teekening worden aangeboden aan het Hoofd van bestuur der afdeelingen, die zij doortrokken, zoomede op de plaats van bestemming, wanneer daar een besturend ambtenaar gevestigd was.

Voor dit laatste gewest evenwel werd bij ordonnantie in Stb. 1900 no. 145 ten deze een nieuw vooi'schrift gegeven, dat de moeilijkheid, welke bij het reizen van de verphchting tot viseeren werd ondervonden, niet onaanzienlijk verminderde.

Van toen af toch moest de reiziger zijn pas doen viseeren op alle aan zijn reisroute gelegen plaatsen — de bestemmingsplaats daarbij inbegrepen — waar Hoofden van plaatsehjk bestuur of door den resident aangewezen ambtenaren of hoofden gevestigd zijn.

Al deze voorschriften met uitzondering van die voor Bah en Lombok werden in de verschillende betrekkelijke ressorten uitdrukkelijk van toepassing verklaard voor het oponthoud op tusschenplaatsen gedurende een zeereis.

Voor Banka werd aan het bepaalde toegevoegd, dat viseering pas noodig zou zijn bij langer oponthoud dan 24 uren optusschenplaatsen waar een besturend hoofd gevestigd was, terwijl voor Billiton bepaald was, dat het afteekenen van den pas moest plaats vinden als hierboven voor dat gewest werd omschreven bij langer poonthoud dan eenmaal 24 uren op tusschenplaatsen gedurende

Sluiten