Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168

der voorgenoemde vergunning als de Gouverneur-Generaal op Java en Madoera had.

De hier bedoelde bepalingen werden verduidelijkt bij de verordening in Stb. 1881 no. 226, waarbij werd vastgesteld, dat reisvergunningen voor een enkel gewest voortaan zouden worden afgegeven door het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur, terwijl die voor meerdere gewesten zouden worden verleend door den Gouverneur - Generaal.

Eene vergunning door den landvoogd afgegeven, moest in de Buitengewesten door het Hoofd van elk gewest waar de reiziger kwam worden afgeteekend.

Een dergelijke verphchting bestond op Java en Madoera niet.

Hield hij zich niet aan de gestelde voorwaarden of liet hij zijne vergunning in de Buitengewesten niet afteekenen, dan kon de Gouverneur-Generaal of het Hoofd van gewestelijk bestuur die vergunning intrekken.

Een door den Gouverneur-Generaal afgegeven vergunning, kon door een gewestelijk bestuurshoofd op de Buitengewesten worden geschorst wanneer deze het noodzakelijk achtte, wat hij dan onmiddellijk moest rapporteeren aan den Gouverneur-Generaal wiens bevelen hij afwachtte.

§ II. Zelfbestuursgebied.

Inlanders, Vreemde Oosterlingen en Europeanen.

De algemeene opmerkingen hiervoor x) gemaakt bij de bespreking van het recht tot wonen in zelfbestuursgebied zijn ook voor het reizen in dergelijke streken van toepassing.

In tegenstelling met het woonrecht zijn echter ten aanzien van het reisrecht op de Buitengewesten door het centrale gezag wel regelen getroffen, welke van de algemeen geldende voorschriften afweken.

Zoo moesten voor het doen van reizen in het gebied der verschillende vorsten, in het gouvernement van Celebes en onder-

x) Blz. 106. Het contract met Djambi hield o.a. in, dat de toelating voor Europeanen en Chineezen binnen dat rijk aan het voorafgaand verlof tot vestiging van den Gouverneur-Generaal onderworpen zou zijn. (K. V. 1876, blz. 68).

Sluiten