Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

170

Wilden Inlanders behoorende tot de oorspronkelijke bevolking van Bali en Lombok en gevestigd binnen de landschappen onder rechtstreeksch bestuur reizen naar een plaats binnen het zelfbestuursgebied van dat ressort, dan hadden ook zij een bepaalden pas noodig, welke op de plaats van bestemming, zoomede op tusschenliggende hoofdplaatsen van afdeelingen, waar langer dan 24 uur werd vertoefd, ter afteekening moest worden aangeboden aan het hoofd van gewestelijk of plaatselijk bestuur.

Of Inlanders, behoorende tot de oorspronkelijke bevolking van Bali en Lombok en gevestigd binnen zelfbestuur, een pas noodig hadden voor reizen binnen of buiten dat zelfbestuurd gebied, was hier niet bepaald.

Evengenoemde passen werden kosteloos afgegeven door of namens het Hoofd van plaatselijk of gewestelijk bestuur, en konden worden geweigerd, wanneer het verblijf op de opgegeven plaats van bestemming voor de persoonlijke veiligheid van den aanvrager gevaarlijk zou kunnen zijn.

Werd iemand, verplicht zijnde dezen pas te hebben, aangetroffen zonder in het bezit daarvan te zijn, of had hij zijn pas niet behoorlijk doen afteekenen, dan werd hij gestraft, op gelijke wijze, als in de vorige paragraaf omschreven ten aanzien van vreemde Oosterlingen en Inlanders van buiten Bali en Lombok bij overtreding van gelijksoortige voorschriften.

Voor Ternate was oorspronkelijk bepaald, dat het betrekkelijk reisreglement alleen zou gelden voor Inlanders en vreemde Oosterlingen gevestigd binnen het rechtstreeks bestuurd gebied; voor hen woonachtig binnen zelfbestuurd gebied was daarbij niets voorgeschreven.

Bij ordonnantie in Stb. 1897 no. 149 werd evengenoemde beperking evenwel ingetrokken.

In de Atjehregeling werd bepaald, dat het afgeven en viseeren der passen, zoomede het viseeren der bewijzen van aanmelding en het afgeven der bewijzen betreffende hetgevolg van inlandsehe hoofden, te Tênom en Panga geschieden zou door of vanwege het zelfbestuur.

Ook zou wat betreft de verplichting tot het aanbieden van den pas, het viseeren daarvan, en het optreden bij aantreffen van

Sluiten