Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

193

in den bestaanden toestand. Het reizen op Java en Madoera te land bleef voor hen vrij ; ter zee werden de belemmeringen nu ook weggenomen, mits niet naar de Buitengewesten werd gereisd. Dit laatste beteekent dus een toeneming der vrijheid.

Ook valt op dat hier niet meer gesproken wordt over Inlanders, behoorende tot de oorspronkehjke bevolking van Java en Madoera en Inlanders daartoe niet behoorende z.g. overwalsche Inlanders.

Waren de laatsten vóór 1910, wat het reizen op Java en Madoera betreft, met vreemde Oosterlingen gelijkgesteld, na de inwerkingtreding van deze nieuwe regeling vallen zij onder de voorschriften voor Inlanders geldend, en deelen zij dus sedert ook hun vrijheid ten deze.

Voor Inlanders, die voor hun reizen geen pas behoefden, bleef ook bij deze regeling de mogelijkheid opengesteld zich toch van een pas te voorzien af te geven door districts- en onderdistrictshoofden — in de residentiën Soerakarta en Djokjakarta door het Hoofd van plaatselijk bestuur,— welke ambtenaren mede gehouden waren desverlangd de hierbedoelde reispassen van doortrekkende reizigers te doen viseeren. Voor reizen van Inlanders voor Java en Madoera naar de Buitengewesten, bleef het gebruik van een pas verplichtend.

Voor hen golden dan dezelfde voorschriften als voor de vreemde Oosterlingen. x)

Uitgezonderd werden hierop de Inlanders reizende ingevolge de wervingsordonnantie (Stb. 1909 no. 123) alsook de reizen naar door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen gewesten, ten opzichte waarvan de toepassing van genoemde artikelen met het oog op het druk verkeer aan overwegende bezwaren onderhevig was. (B. B. 7576.)

Algeheel werden deze beperkingen van het reizen afgeschaft bij ordonnantie in Stb. 1914 no. 760.

Uitdrukkelijk werd daarbij het reizen van Inlanders zoowel op Java en Madoera als vandaar naar de Buitengewesten vrij verklaard.

Werd een facultatieve pas verlangd, dan werd die in den vorm van een legitimatiebewijs a) kosteloos — behoudens het verschuldigde zegelrecht — verstrekt door het districts- of onderdistrictshoofd

x) Blz. 201.

2) Model in B.B. 8275.

13

Sluiten