Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

215

haafd, alleen werd voor hen die zonder pas mochten reizen facultatief een legitimatiebewijs verkrijgbaar gesteld als hierboven omschreven.

De vreemde Oosterlingen kregen voor het eerst bij deze verordening de bevoegdheid om zonder pas te reizen.

Zulks gold echter niet algemeen, en waar zij voortaan geen pas meer noodig hadden, werd het voor hen verphchtend gesteld in het bezit te zijn van een legitimatiekaart, afgegeven door het Hoofd van plaatselijk bestuur voor den tijd van tien jaren.

Wanneer mochten deze heden nu zonder pas reizen ?

Op Sumatra:

le. binnen het gebied, gevormd door het gewest Oostkust van Sumatra en het op den vasten wal van Sumatra gelegen gedeelte van de residentie Riouw,

2e. in het overige deel van Sumatra, langs groote verkeerswegen (zoo land- als waterwegen) of per spoor of tram tusschen de hoofdplaatsen van gewesten, afdeelingen, onder af deelingen, districten of landschappen, andere plaatsen, waar wijken voor hunnen landaard zijn aangewezen, en aan groote verkeerswegen (zoo land- als waterwegen) of aan spoor- of tramlijnen gelegen marktplaatsen, zoomede tusschen die plaatsen en hunne woonplaats.

Het Hoofd van gewestelijk bestuur zou aangeven, welke wegen en welke plaatsen als „groote verkeerswegen" en „marktplaatsen" als hier bedoeld, zouden zijn aan te merken.

Eene soortgelijke — naar plaatselijke omstandigheden hier en daar afwijkende-regeling als hier onder sub 2e genoemd, werd ook getroffen voor de overige bovenvermelde deelen van den archipel, waarbij opgemerkt wordt, dat zulks in Zuid-Oost-Borneo en in het noord-oostelijk deel van den archipel aldaar mede gold voor de Inlanders niet behoorende tot de inheemsche bevolking van dat gebied. In Zuid-Oost-Borneo betrof die vrijheid echter aUeen die bedoelde Inlanders of vreemde Oosterlingen, welke gevestigd waren binnen de afdeelingen Bandjermasin en Oeloe Soengei.

Voor Sumatra werd deze vrijheid beperkt ten aanzien van zelfbesturende landschappen, terwijl in de afdeeling Noord-NieuwGuinea van het gewest Ternate voorshands alleen zou mogen worden gereisd naar door het Hoofd van gewestelijk bestuur aan te wijzen plaatsen, waartoe de betrokkene van een legitimatiekaart moest zijn voorzien.

Sluiten