Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

veronderstelling p3j niet tot zijn recht zou komen. Deze lacune laat zich echter, wat de vertaling betreft, door geenerlei gissing

aanvullen. ~ , .. . .

De vertaling „lederen < riemen >" van regel i wordt u t het verband opgemaakt. Voor het teeken na m hebben wij de keuze tusschen dw (N42), ch3 (D 52), 3 (G 1) en een determmat,efgroep (A. Z. S6"ri020], Taf. I. n° 118). Het waarschijnlijkst is te veronderstellen dat wij te maken hebben met een woord, dat met 3 begint. Het woord 3khw „strijdbijl (Urk. IV. 39), dat vaak in !militaire" texten van het N. R. voorkomt, is in dit verband niet te plaatsen. Eerder zou men aan het woord k3sw band, boei" kunnen denken, dat soms inderdaad geschreven wordt alsof het *3ksw luidde (Bonomi-Sharpe, IV. D: 18; vgl. K. Sethe, Verbum I §«7)- Dat wij een uitdrukking voor riem in de lacune moeten aannemen, schijnt wegens dhrw noodzakelijk

■Hwj hr. Het verbum hwj') laat twee constructies toe; het wordt met een lijdend voorwerp verbonden of door een praepositie (r

of hr) gevolgd8).

i° + obiect Het meest treffen wij deze constructie aan m de gevallen, waarin sprake is van het verslaan of verdrijven van vijanden»), en waarbij hwj met dr of w'f afwisselt4). Deze objectverbinding komt voor in een reeks van uitdrukkingen waar de algemeene beteekenis „slaan" gedifferentieerd is tot een bijzondere nuance, welke zelfs in de grammaticale vormen haar>invloed doet eevoelen. Zoo heeft hwj in den zin van „dorschen (Pyr. 6570, Parallel aan 3éh) een mannelijken infinitivus, terwijl het verbum in dezen tijd den uitgang -t aanneemt wanneer het slaan, regenen" e. d. beteekent (K. Sethe, Verbum II § 683, sub 6). Dezelfde constructie schijnt gebezigd te zijn in de ietwat duistere uitdrukking hwj-t3, „an idiom for some penalty that can be flicted upon a man" (A. Gardiner, Notes on Sinühe, blz. 61 en A Erman, Lebensm. 129). Erman 1. c. beschouwt hwj-t3 als den invloed van het kwade, dat het land teistert; en hiermede zal wellicht de naam hwy.t samenhangen, waarmede de meduscne papyri een bepaalde ziekte aanduiden (Hearst 7 : 10; Ebers 58 : 9).

" «) Varianten bij K. Sethe, Verbum I §397, «* j*5^

126 e. v. Voor den uitgebreideren vorm hwj*j ne A. Z. 44 (1907), 85 en A. Gardiner, A«TSai3He1ïïidt voor andere verba van gelijke beteekenis: <3g wordt Bauer B 2\ met een object, Bauer R 73 met hr geconstrueerd.

Hwi éttjw (Sinühe B 72); hwj hftjw (Durchw. Ewigk. 63); hwj sdbw (A.Gar-

nreTtr jSscben2 S. ffi ^t^oLrJ^ J. Roscoe dien

^^tï;;^te^^ut geblikt %n~»

aanduiden (Westcar ..: lo; « ^ ^f ^

nt^oe^^nTg^aer] -i^ - * * -

afstraffing te laten toedienen" (Urk. IV. 1107).

Sluiten