Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144

gelijk aan het logisch subject van het (aan toot toegevoegde) suffix, dan is men op den veiligen weg: dj.w s n-t.t Hgr „men overhandigde het aan Hakoris" (Petub. 13:8).

S&3. Men kan dezen infinitivus zoowel sk3j (vgl. Urk. IV. 659) als S.h3.t transscribeeren, omdat er in statu constructo tusschen een mannelijken en een vrouwelijken infinitivus geen onderscheid in het schrift bestaat. De laatste (zwakke) radicaal is wederom niet uitgedrukt; vgl. K. Sethe, Verbum II, §712.

M hrt hrw. In den papyrus is tn weergegeven door een teeken, dat er uitziet als hr zonder diacritische streep.

Kol. VIII. hr-'ir tn-[ht hrw.w Sw3 hr nn] (7) wn-'m p3 Srj hr prj r swtwt hr[t3 mc]d3y.t tn t3y.f (sic) mntj n pr.[f wz **■» f?* (8) ls.tw p3y.f Iw m-s3.f wn-'m p3y.f 'iw hr lt3 tpw ï [wn-] (o) ïn.f hr shsh r-h3.t.f spr pw \r.n.n.f (sic) r p3 'imc iw.f hr h3y.t r p[3 \nf m-s3 p3y\f\ (10) \w 'hc.n pr( [pw lr£] p3 msh ïw.f hr lU.fr p3-ntj p3 nhtrftn * 4 5 ^ [wn-'m p3] (11) msh hr[dd] n j>3 Srj i 'mh p3y.k S3y 'iry(ï) 'tw m-s3.k kr(Tj (12) r t3 ??

[cA3]Anc p3 nht hr ptrj 'iw.j r h?.k 'ir 'iw p3 * .*? ?¥: (ij) r ch3 1.8 c.£ [m]tw.k S.wh3 hdbw p3 nht Jpr 'ir ptr.k ± .•••? .cM: (14) *) p3y ?? ï¥: hr-\r m-ht t3-hd snw n hrw hprw 'ij.tpw \r.n [p3 Srj(?)].... Cetera desunt.

„Nadat dagen sindsdien waren voorbijgegaan, ging de jongeling zich vertreden in den omtrek (?) van zijn landgoed; hij ging niet [alleen uit, doch] zijn hond volgde hem. Zijn hond nam de..., hij draafde vóór hem uit en bereikte den stroom; hij daalde af in het water achter zijn hond. Toen .kwam de krokodil te voorschijn en nam hem mede naar de plaats, waar de watergeest

zich ophield De krokodil sprak tot den jongen man: „Zie,

ik ben een der noodlottige dieren, waarvoor gij gewaarschuwd zijt

en die u vervolgen (?) vechten met den watergeest. Zie, ik

zal u laten gaan; wanneer .f . ..om te^rijden gij zult recht

op lofspraak hebben (?), wanneer (?) de watergeest gedood wordt.

Doch wanneer gij ziet En toen dan de tweede morgen

aanbrak ging de [jongeling "

Commentaar.

De text. Omtrent de zeer fragmentarische resten van dezen kolom, waarmede voor ons de text eindigt, is nog het volgende op te merken. In regel 7 is tusschen de dubbele jod van l3y.f en het suffix een pluralisteeken ingevoegd. In regel 9 leze men 'ir.n.f.

') De regel begint met D 12: het determinatief van ptrji

Sluiten