Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

[Brief aan Tilemannus Backhusius over zijn gedrag, en schriftjens die hij aen 't ligt geeft. Amsterdam 1726]. 8°.

306. E. 258.

Brief (Herderlijke) des Aartsbissch. v. Utrecht, der Bissch. v. Haarlem en Deventer over de pligten hunner onderhoorigen jegens de burgerl. overheid in moeijelijke omstandigheden. Amst. 1845. 8°. 306. D. 9.

Brief uit naame van geheele de Roomsch-Katol. kerke van Holland aan... Klemens XIII geschreeven door de bisschoppen, en klerezije ... van Uittregt in de bijeenkoomste der bisschoppen ... in Wijnm. 1766 ... Uit het latijn vertaald door I. B. pr. [ J Z.pl. 1768. 8°. 306. D. 13.

Brief van de cardinalen, aertsbisschoppen en bisschoppen aen den konink. Ter gelegenth. van het vonnis t'Ambrun uitgespr. tegens den bisschop van Senez. fj. Soanen]. Uit het Fransch vert. Utrecht 1728. 12°. 306. E. 254.

Met: Brief v. 30 pastoors v. Parijs e. v. een groot getal andere pastoors v. h. bisdom aen den kard. de Noailles, ter gelegentheit y. de voorgemelde brief.

[Brief van den . . . aartsbisschop [Corn. Joh. Barchman Wuytiers]. Utrecht 1725? 4°.] 307. C. 168.

Brief (Harderlijke) van den . . . aertsbisschop van Utrecht [Corn. Joh. Barchman Wuytiers| door de welke hij zijn appel tot een algemeen concilie over zeekere brief, voerende den naem van ... Benedictus XIII. van den 6. Dec. 1725 kenbaer maekt... Utrecht 1726. 4°. 307. C. 167; 307. C. 16'4.

Brief van een vriend, geschreven aan . .. C. Spont, ter gelegentheid van de wereldkundige bekendmakinge zijner gevoelens. Amst. [1752]. 8°. 307. F. 182.

Brief (Tweede) van een vriend, geschreven aan . .. C. Spont, dienende tot antwoord op zijn berigt wegens de zaak van Maxi mus, bisschop van Salona, den eertitel v. alg. bisschop en andere gewigtige zaken. Amst. [1752]. 8°. 307. F. 18".

[Brief van Johannes ... aartsbisschop van Utrecht, aan alle aartspriesters, pastoors, priesters en katholijken van ons aartsbisdom. Z. p. 1830. 8°.] 306. D. 24".

Sluiten