Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

Erasmus, Des., Paraphrasis ofte verklaringh over 't N. Testament .. . Uyt het Latijn vertaelt door Ellert de Veer. 5e dr.... Neffens de dedicatien en 't besluyt op . . . Ioannes ... van nieuws de versen des N. Testaments ..., de beschrijving der twee apostelen Petrus en Paulus met de rekening der tijden . . . Amst. 1660. 2 dln. (1 bd.). M. portr. fol.

309. A. 17.

Erasmus, Des., Annotationes of aanteekeningen op 't N. Testament .. . volgens de 5e dr. van J. H. Glazemaker uit het Latijn vertaalt ... Amst. 1663. fol. 311. A. 12.

Erasmus, Des., De Christelijke weduwe. Troostboekje voor weduwen. Uit het Latijn. Gron. 1860. 8°. 307. D. 35.

Erasmus, Des., Over de voorbereiding tot den dood. Uit het Latijn. Gron. 1862. 8°. 307. D. 39.

Erasmus de Rotterdammer, in leere en zeden ten proeve afgebeeld, en regt vroom Katholijk vertoond .. . door A. * * * [Andr. van der Schuur]. Utregt 1703. 8°.

306. E. II7; 311. J. 6'.

Erckelius, J. C, Defensio ecclesiae Ultrajectinae ejusque status ac jurium . .. contra fictiones . . . Corn. Pau. Hoyink a Papendregt in libro, cui titulus, Ecclesiae Ultraj. historia ... Amst. 1728. 4°. 307. C. 7.

Ace. de eadem re quinque J. C. Erkelii opuscula: Responsio (I—III) ad Corn. Pau. Hoyink epistolas scriptas 12 Febr., 28 Junii, 24 Sept. 1728; Epistola iv ad Pau. Corn. Hoyink; necnon considerationes ad epistolam sextam Pau. Corn. Hoyink. Amst. 1728— 1730. 5 prts. (1 vol.) 4°.

Espen, Zeg. Bern. van, Opera ... omnia . . . atque opuscula varia. Ed. nov. Lovanii 1721. 2 vol. fol.

310. A. 8, 9.

De „opuscula varia" sive juris ecclesiastici univ. pars IVa met afz. titel en nieuwe pagineering.

[Espen, Zeg. Bern. v., Apologia, qua se vindicat a palinodia, et. bullae Clementis VIII. capitali corruptione quas in epistola familiari ipsi impingit [B.] Desirant S. 1. e. a. 8°.]

311. K. 214.

Sluiten