is toegevoegd aan je favorieten.

Praeadvies over causa en levering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

directeur; of de niet-bevoegde eigenaar, n.1. een orgaan der N. V. onbevoegd tot overdracht; of de bevoegde eigenaar, n.1. de X. V. handelend door haar directeur, krachtens een gebrekkige oorzaak, n.1. de nietige stemming. Uit een voorbeeld als dit ziet men, dat onze drie groepen inderdaad innig samenhangen en onder één vraagstuk saanigebracht kunnen worden, dat men zou kunnen noemen, het probleem der gebrekkige eigendomsoverdracht.

jSu kan een rechtsstelsel in al deze gevallen de oplossing brengen door de vervreemdihgshandeling te beschouwen als een feitelijke, als 't ware physieke gebeurtenis, die haar gevolg met een zekere natuurlijke noodzakelijkheid te weeg brengt: zooals een pistoolschot den dood van den getroffene ten gevolge heeft, ook al miste de moordenaar den wil om te dooden of al was hij handelingsonbevoegd, of al dwaalde hij in de motieven van zijn misdaad of zelfs omtrent! de identiteit van zijn slachtoffer, zoo kan een rechtsstelsel den kooper aan wien een zaak geleverd is, hoe ook en door wien ook, eigenaar maken onafhankelijk van de vraag of de vervreemder eigenaar was en van alle andere zooeven opgesomde of daarnaast denkbare troebleerende factoren. De handeling is dan volkomen—abstract. Het spreekt _vanzelf .dat.daartegen groote be■ zw aren bestaan omdat daarbij het belang van een der partijen, dat van den eigenaar, finaal wordt opgeofferd,, maar' de rechtszekerheid is er tot op zekere hoogte mee gediénd en een zeer primitief rechtsbewustzijn kan zich bij zulk een regeling neerleggen. Toch behoeven wij geenszins in primitieve rechtsstelsels te gaan zoeken om haar te vinden, maar kunnen zeer dicht bij huis blijven, want als men den in ons art. 2014 neergelegden regel „possession vaut titre" opvat in den zin dat bezit zondermeer eigendom geeft of eigendom is,.dan hééft men, afgezien van de uitzondering in lid 2', ten onzent voor roerend goed dit ruwe, primitieve stelsel aanvaard. Dan 1 s naar óns recht de

3