is toegevoegd aan uw favorieten.

Insulinde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING.

Bij den uitgever van het werk, dat hiermee wordt ingeluid, verscheen een zestal jaren terug *) een bloemlezing Histos rische lectuur, waarin uiteraard aan Indië weinig plaats was ingeruimd, maar waarin de samensteller in een woord*vooraf sterk den nadruk legde op de groote beteekenis van historische kennis voor de krachtige ontwikkeling van het nationaal sentiment, zoo noodzakelijk bij een klein volk als het onze.

Bij de koloniale factor in dit nationaal sentiment werd toen niet, maar moet nu wel ietwat uitvoerig worden stil* gestaan. De internationale positie van Nederland als derde koloniale mogendheid der wereld brengt zekere verplich* tingen mede en niet alleen verplichtingen, maar zij dient ook bij het Nederlandsche volk het besef levendig te houden, dat het alle krachten moet inspannen, om deze eervolle plaats te blijven innemen, fier en zelfbewust, zóó lang totdat op hun beurt, de volkeren, gedurende zooveel eeuwen aan zijn zorgen toevertrouwd, economisch sterk en geestelijk goed toegerust, hun plaats kunnen innemen, in de rij van onaf? hankelijke naties.

Gedurende lange jaren hebben de koloniën, zou men kunnen zeggen, buiten de ziel van ons volk gestaan. Zij zorgden voor meer of minder belangrijke posten op de balans der groote handelsondernemingen, maar in de school, waar toch het geslacht wordt opgevoed, dat de koloniën moet

*) D. Wouters, Historiën onzer lage landen bij de zee, P. Noordhoff, Groningen, 1917; 2 deelen; uitgebreide, verbeterde herdruk, najaar 1924 ter perse.

5