is toegevoegd aan je favorieten.

De inzending der Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het leven en tegen invaliditeit op de T.O.P.A

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï)e briefwisseling leidt de administratieve bezigheid langs haar weg van het begin tot het einde; zij neemt een plaats van beteekenis in op het kantoor en zij baart, tengevolge van het groote aantal dergenen, die over eenzelfde zaak met de maatschappij kunnen correspondeeren en het lange tijdsverloop waarover zulk een correspondentie verdeeld ligt, den levensverzekeraar eigenaardige moeilijkheden.

Over eenzelfde levensverzekeringscontract toch kan geschreven worden: door en aan den verzekering-nemer

„ „ den onderzoekenden geneeskundige „ „ den agent door wiens bemiddeling de verzekering is tot stand gebracht „ „ „ agenten dié, tijdens het verblijf van den verzekeringnemer in zijn opeenvolgende woonplaatsen, de maatschappij daar vertegenwoordigen

„ „ „ bijkantoren en inspecteurs waaronder die agenten ressorteeren „ „ „ in de polis genoemde of nader aan te wjjzen

begunstigden „ „ „ den curator in een faillissement

„ „ den notaris die de. polis in een boedel vindt enz. enz. enz.

Daarbij komt, dat de briefwisseling terzake van eenzelfde contract over den ganschen duur daarvan, dat is veelal over tientallen van jaren, verdeeld ligt. Het wordt dan ook, vooral aan het einde van den verzekeringsduur, wanneer dit het meeste noodig is, vrijwel ondoenlijk een overzicht van de geheele correspondentie te hebben, tenzn' van stonden aan de brieven en brief-copieën contractsgcwijze bijeen gehouden znn, hetgeen geldt, geheel afgezien nog van de in 't algemeen voor groote ondernemingen bestaande

2