is toegevoegd aan je favorieten.

De inzending der Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het leven en tegen invaliditeit op de T.O.P.A

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eiken inkomendeh brief en van de copie van eiken uitgaanden brief, een z.g. agenda-kaartje geschreven.

3 Voor ingekomen stukken zijn de kaartjes groen, voor

4 uitgegane geel. Onderstaand -voorbeeld op ware grootte maakt verdere toelichting overbodig.

Naam en Woonplaats: Ö^Wi^*,

Datum: 29-S-1926 Bijlagen: / Omschrijving: S. 2.1. palfA ^Ui. S06S7 ^ent/t fw-Jtó /et, w^x^t-n^ van

Afdeelingen:

P

De kaartjes worden, groene en gele dooreen, alfabetisch

6 op naam van briefschrijver of geadresseerde geborgen. Zoodoende ontstaat een centrale alfabetische klapper op de naar ontstaansgrond in verschillende afdeelings-archrèven geborgen stukken.

Een stel carbon-doordrukken van de kaartjes, op strooken

7 van zes onder elkander welke tot boeken véreenigd worden, geeft het overzicht naar tijdsorde der geheele briefwisseling.

Uit de op de agenda-kaartjes en op de doordrukken daarvan gestempelde letters, blijkt naar welke afdeelingen de stukken ter behandeling zijn doorgezonden. Die letters zijn steeds de initialen der voor de afdeelingen gebruikelijke benamingen. Een met een numeroteur op het te behandelen stuk, op het kaartje en op het copie-kaartje gestempeld nummer, is dienstig om het stuk kort en ondubbelzinnig te

De nummers in de marge verwijlen uaar de tentoongestelde iformulieren.

4