is toegevoegd aan je favorieten.

Plaats en methode van de ambtelijke vakken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan het einde van mijn academische studie gekomen, past het mij, allereerst dank te brengen aan God, voor Zijn hulp en bijstand mij betoond, en voor de krachten, mij ook in de latere jaren, tijdens mijn veelal druk ambtelijk leven, geschonken.

Gaarne maak ik verder van deze gelegenheid gebruik, om allen, die tot mijn vorming hebben bijgedragen, hartelijk dank te zeggen, voor de vriendelijke leiding, mij steeds gegeven. De Hoogleeraren aan de Theologische School te Kampen, wier onderwijs ik eerst met vreugde mocht volgen, hebben recht op mijn groote erkentelijkheid. Niet minder de Hoogleeraren aan de Vrije Universiteit, wier onderwijs ik wel nimmer regelmatig kon ontvangen, maar die toch immer bij de studie, die na het candidaats-examen volgde, met hun vriendelijke hulpvaardigheid mij wilden leiden.

U, hooggeleerde Dr. G. Ch. Aalders, hooggeachte promotor, dank voor de groote welwillendheid, waarmee gij mij steeds met raadgeving ter zijde stond bij de bewerking van mijn proefschrift.

Een woord van dank aan den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Zutphen mag hier niet ontbreken. Immer heeft hij mij, waar het noodig was, bijgestaan, om invloeden, die storend op den gang van mijn studie konden inwerken, te keeren.

Ten slotte betuig ik mijn welgemeenden dank aan allen, heeren predikanten en onderwijzers, die mij bij het onderzoek, dat ik in verband met deze studie instelde, wilden behulpzaam zijn.

namRBBiMBi