is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte samenvatting van het uitgewerkt plan betreffende eene centrale drinkwatervoorziening voor Noord-Overijssel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 7 -

Te verwachten Er is uitgegaan van het te verwachten waterverbruik omstreeks het ïnisteekTTeT^Oe 30e bedrijfsjaar, waarvoor het jaar 1954 is gekozen en waardoor blijkens bedrijfsjaar. uitgevoerde berekeningen het totaal van aanleg- en exploitatiekosten een

minimum wordt.

Op grond van de bekende aantallen inwoners der verschillende gemeenten vanaf 1 Januari 1860 tot op 1 Januari 1921 zijn, zoowel rekenkundig als grafisch, de vermoedelijke aantallen inwoners voor het jaar 1955 en voor enkele tusschengelegen jaren berekend. De aldus verkregen uitkomsten zijn met den Burgemeester en (of) den Secretaris der betrokken gemeenten besproken en naar aanleiding daarvan eventueel gewijzigd.

Aldus worden omstreeks het 30e bedrijfsjaar in het gebied Dedemsvaart 92950, in den Noord-West-Hoek 28590 en in de gemeente Steenwijk 8580 inwoners verwacht.

Aantal „aansluit- Het ligt voor de hand, dat niet alle inwoners tot de verbruikers zullen bare inwonen. kunnen behoorenj een deel der woningen ligt zóóver van het ontworpen buizennet af, dat aansluiting niet mogelijk, althans niet rendabel, zal zijn. Voor het berekenen en het in kaart brengen van het geprojecteerde buizennet, zijn van alle kadastrale plans copieën vervaardigd op de schaal van 1 op 2500; door telling is nagegaan, hoeveel woningen binnen 40 m. afstand van het ontworpen buizennet liggen, terwijl groepen van twee, drie of meer dicht op elkaar gelegen woningen aansluitbaar worden geacht, indien die afstand hoogstens twee, drie of meermalen 40 m. bedraagt.

Gebleken is, dat, indien alle geprojecteerde uitbreidingen tot stand komen, voor het gebied Dedemsvaart rond 49 % der inwoners aansluitbaar is; voor den Noord-West-Hoek bedraagt dit percentage rond 70, voor de gemeente Steenwijk 99. Omstreeks het 30e bedrijfsjaar zijn volgens nauwkeurige berekening resp. 45850, 19820 en 8490 z.g. „aansluitbare" inwoners te verwachten. Voor de berekening van het buizennet, de machines, enz. is van deze cijfers uitgegaan.

Voor de rentabiliteitsberekening daarentegen is veiligheidshalve aangenomen, dat de geprojecteerde uitbreidingen niet tot stand zullen komen; het percentage z.g. „aansluitbaren" wordt dan aanmerkelijk lager en wel 40 voor het gebied Dedemsvaart, 60 voor den Noord-West-Hoek, terwijl het voor de gemeente Steenwijk geen wijziging ondergaat, zoodat voor de berekening der inkomsten enz. is uitgegaan van resp. 37180, 17150 en 8490 „aansluitbare" inwoners. Door deze wiize van werken is de financieële opzet van het plan zeer veilig geworden.

Aantal „aange- Niet alle aansluitbaren zullen zich inderdaad laten aansluiten; somsloten inwonen. migen zullen aan de bestaande wijze van watervoorziening de voorkeur blijven geven en, indien zij inderdaad over een in alle opzichten voldoend middel tot drinkwatervoorziening beschikken, zullen zij nooit verplicht kunnen worden, aan de waterleiding aan te sluiten.

Aangenomen is op grond van de ervaring bij andere groepswaterleidingen, dat voor het gebied Dedemsvaart en voor den Noord-West-Hoek in het le bedrijfsjaar 60 % der „aansluitbare" inwoners inderdaad aangesloten zullen zijn; dit percentage klimt geleidelijk tot 92 in het 11e bedrijfsjaar. Voor de gemeente Steenwijk is aangenomen in het eerste bedrijfsjaar 97 %, welk percentage stijgt tot 99 in het 5e bedrijfsjaar (zie de bijlagen 2, 3 en 4).

Waterverbruik. Op grond van ervaringen bij andere waterleidingen is voor Noord-Over-

doele^nden?n^e * ïjssel aangenomen een gemiddeld verbruik voor huishoudelijke doeleinden van 30 1. per etmaal per aangeslotene in het eerste bedrijfsjaar, welke hoeveelheid geleidelijk opklimt tot 40 1. in het 11e bedrijfsjaar in verband met de ondervinding, dat het waterverbruik stijgt, naarmate een bevolking meer aan het gemak van een waterleiding gewend raakt.