is toegevoegd aan je favorieten.

Stenografisch verslag van de vergadering van 8 juli 1926 in het Stedelijk Museum te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze mechanische krachten te beheerschën en te gebruiken,de ze inenschelijke machten tot een goeds eenheid te leiden,dit grillige samenstel van machine en mensch ts vormen tot een harmonisch instrument voor de gemeenschap,tot naar dienst,ziedaar de grootsche taak,welke de wetenschappelijke leiding zich gesteld ziet.

Daaraan,zij het- cok voorzichtig en met de voorloopig zeer bescheiden middelen,mee te werken,is de taak,is het doel,waaraan het Nederlandsche Insti tuut voor Efficiency zich niet zal kunnen onttrekken,zich niet zal willen onttrekken. Aanvankelijk door middel van voordracht en vergadering,langzamerhand 'meer doelbewust door dieper gaand onderzoek,zal het de regelen moeten helpen opbouwen,waaraan elke onderneming,elK overheidsorgaan,de te nemen maatregelen zal 'kunnen toetsen om te weten,dat de kans op rechtvaardigheid en billijkheid tegenover werknemers en verbruikers over heel de lijn onzer samenleving met de meeste kans op bevredigende resultaten zal kunnen werden bereikt.

Maar dan zal het Instituut ook niet kunnen blijven bij de voorlichting door middel van woord en geschrift af en toe,maar zal het de tot standkomingmoeten bevorderen cf samenwerking moeten zoeken met een Instituut,zooals Amerika die kent in nauw verband met de Universiteiten,de bekende Institutes of business and government research,waardoor permanent onderzoek en permanente voorlichting is verzekerd.

En nu staan wij naar mijne meening niet zoo ver af van de mogelijke verwe zenl^king van een dergeli'k plan. Op de Tentoonstelling voor Openbare en Particuliere bedrijfsadministratie in dit Museum zijn reeds eén paar voorbeelden van dergelijke onderzoekingen uit eigen land aanwezig,terwijl er enkele grafieken en eenige lectuur omtrent dit werk in Amerika worden aangetroffen. De voorbeelden uit het eigen land z^n een onderzoek naar de kostenverdeeling in het wasscherijbedrijf,ingesteld door den Nijverheidsdienst te Deventer en een tweede voorbeeld i3 een onderzoek door de Tentoonstellingscommissie,ondernomen, naar de kosten van het kasbeheer bi) gemeenten en gemeentebedrijven.

Het laatste onderzoek heeft sterk dè wenschel$kheid naar voren gebracht "i 2 dergelïice taalc worde gesteld in handen van een permanent bureau,ter- ' wni dit bureau zich niet tevreden zal kunnen stellen met het enkel doen van vragen en het verzamelen der antwoorden,maar tevens de gegevens zal moéten verwerken en toetsen aan de prac tijk, opdat inderdaad van normen,voor een bepaalden arbeid onder gelijksoortige omstandigheden verricht,-kan worden Gesprokén. • °

, , .. j3 voorafgaande mededeelingen doen dan ook de wenscheIkheid zien,dat net Nederlandsche Instituut voor Efficiency,zoodra het over de daarvoor noodige middelen beschikt,over ga tot het in het leven roepen of steunen van een Bureau,eventueel van meerdere bureaux, waar aan wetenschappelijk gevormde werkers zijn verbonden,die in nauw contact met één,eventueel met meerdere Universiteiten m ons land zich bezig .houden en voortdurend bezighouden met het zoogenaamde business and government research werk.•

r . Wanneer dit als doel van het Nederlandsche Instituut voor Efficiency ÏSÏSi gezi®n'dan ^al geleidelik aan,maar doelbewust,in die richting moeten worden gestuurd. En met dat doel voor oogen zal de.eigen organisatie van het instituut op een dergelijke beteekenisvolle taak moeten worden ingericht, wn ï Zai den aard der zaak in meer dan een opzicht een beroep moeten Q?ïn?QSS n °? de bewerking van de'leden. Het zal wenschelijk"zijn,dat verv n ?6 Loffimissles morden gevormd,hetzij voor een of voor meerdere groepén van ondernemingen,alsook voor verschillende onderdeelen van de overheidstaak Arh^H. \°misslQs^ie in nauw contact met het Dagelijksch Bestuur zullen olltlnT'zu!len V0Pr de.uitwerking van de door.haar aangegeven onderzoekingen BSïf,mÏ!S; Z!Sken *et wetenschappelijke werkers,terwijl het Dagelijksch Bestuur,dat voortdurend voeling houdt met de Commissies,tevens de directe