Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154

eene zuivere subjectieve opvatting, doch die nauw verband houdt met individueelen kunstzin en kunstontwikkeling.

Toch vermeenen wij — en ook deze schrijver zal dat wel gaarne willen beamen — dat, indien de Delftsche plateelfabrieken niets anders hadden voortgebracht dan wit goed en het gewone grove Delftsche aardewerk voor dagelijksch gebruik, in den regel beschilderd met monsterachtige smakelooze figuren in harde leelijke groene, gele en bruine tinten, het boeren Delftsch — zooals hij het noemt — de Delftsche aardewerkfabricage nimmer bekend of beroemd zou geworden zijn, en niemand voor dat goedje zijn portemonnaie zou leegschudden.

Wij zullen over dat oud w i t Delftsch dan ook het stilzwijgen bewaren — bedoelde schrijver heeft er genoeg van gezegd —, zonder daarmede te willen beweren dat het de aandacht niet waard is. De schrijver verwondert zich dat Havard — ook in de tweede uitgave van zijn werk (1909) — het nagenoeg doodzwijgt, doch dit is zeer natuurlijk. Niet het wit en gewoon Delftsch aardewerk heeft Havard in verrukking gebracht en geleid tot zijne moeielijke omvangrijke studie en het schrijven zijner uitgebreide geschiedenis over, en warm pleidooi voor de Delftsche aardewerkindustrie. De ongetwijfeld wezenlijk prachtige kunstvoortbrengselen, die met het fraaiste echte porselein kunnen wedijveren, die 99 pet. der aanschouwers, al zijn ze volstrekt niet allen kunstkenners, mooi vinden en die daarom zoo gezocht zijn en zoo duur worden betaald, hebben hem tot dien langdurigen moeitevollen arbeid gebracht, en juist die hoogere kunstuiting en dat onovertroffen kunstwerk der Delftsche plateelbakkers in de 17e en 18e eeuw zijn dien arbeid ten volle waard.

Henri Havard, Franschman, die jarenlang in ons land doorbracht, heeft het oprecht liefgehad en was steeds in bewondering van veel wat hij hier zag en kennen leerde. Hij zegt dit zelf, maar heeft het bovendien en vooral met de daad bewezen door de grondige en vaak moeielijke archievenstudie, die hij van onze geschiedenis in het algemeen en niet minder van lokale oorden en cultuurtoestanden uit vroegeren tijd maakte en waarvan hij de resultaten heeft teboekgesteld in tal van werken in de Fransche taal geschreven, die voor ons Nederlanders zeer belangrijk zijn. Wie kent niet van zijne hand: Les Merveilles de 1'art hollandais ; Objets d'art et de curiosité, tirés des grandes collections hollandaises; Les Quatre derniers Siècles; Les Villes mortes du

Sluiten