Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

157

bezat en bovendien in tweede huwelijk eene rijke vrouw had getrouwd. Bij dat huwelijk op 1 september 1584 staat hij reeds ingeschreven als plateelbacker van beroep, dat hij denkelijk te Haarlem al had geleerd en uitgeoefend, want de Haarlemsche pottenbakkerij bloeide reeds in de laatste helft der 16e eeuw.

Ofschoon nu van het door Herman Pieterszn. vervaardigde aardewerk niets bekend en bij weten niets meer aanwezig is, vermoedt Havard niet zonder eenig recht, dat hij door veel studie, toewijding en proeven het in de fabricage reeds ver had gebracht en dat zonder twijfel de op hem gevolgd zijnde plateelbakkers en anderen, die nevens hem eene dergelijke fabriek oprichtten, allen de kunst van hem hebben geleerd.

Uit de eerste periode der Delftsche plateelfabricage, van 1600—1650, is weinig bekend, vandaar dat latere schrijvers, als Gerrit Paape (De Plateelbacker of Delftsche aardewerkmaker) en anderen het begin dezer ceramiekindustrie op het jaar 1650 stellen, toen zij ongetwijfeld reeds een hoogtepunt had bereikt. In de eerste vijftig jaren zal men toch wel grootendeels wit en gekleurd Delftsch voor dagelijksch gebruik vervaardigd hebben. Men dacht er niet aan de voorwerpen met een letter, monogram of naam te merken; mogelijk bestaat er nog veel van al dat goed, zonder dat wij dit weten, en dat eenvoudig als stammende uit eene latere periode wordt beschouwd. Het is toch zeer moeielijk van een goed bewaard stuk oud porselein of aardewerk op één of twee eeuwen na te bepalen hoe oud het is, indien niet zekere en bepaalde kenmerken dit aangeven.

Die geheele eerste periode zoude dan ook eene speciale bespreking in een beknopt overzicht nauwelijks waard zijn, indien wij daaruit niet enkele voorwerpen kenden, die als ware en origineele kunstprodukten hooge waarde bezitten, en ons tevens doen zien tot welk eene hoogte van kunstvaardigheid de jonge industrie het reeds binnen eenige jaren wist te brengen, en dat er toen reeds onder de plateelbakkers degelijke kunstenaars werden aangetroffen. Bijv: de groote schotel, 42 cm. middellijn, voorstellende: Het laatste oordeel, aanwezig in de collectie Loudon — thans in het Rijksmuseum te Amsterdam, zooals wij aanstonds zien zullen *r in polychrome (blauw, geel en bruin), en gemerkt: F O M E. en daaronder: TWA, welk merk Havard verklaart als: Tomas Weduwnaar Angelsman, zijnde Tomas Jansz., een Engelschman, oorspronkelijk soldaat

Sluiten