Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

161

decorateurs, die het leven gaven aan de talrijke tableaux, schalen, vazen, kaststellen, enz., die zoo zuiver en bedriegelijk, zoowel door kleur als fijne uitbeelding, het echte Chineesche en Japansche porselein nabootsten — hetgeen trouwens ook in de bedoeling lag —, dat goede kenners soms in twijfel geraken of zij niet wezenlijk echt Oostersch porselein voor oogen hebben, en vaak enkel een barst of kleine beschadiging aan den rand, of wel het merk van den plateelbakker, het onderscheid in het oog doet springen.

Maar niet enkel de schildering, ook het voorwerp zelf, de pate, de fijne zuivere lijnen, de minutieuse bewerking, het glazuur en wat dies meer zij, geeft aan het fraaie aardewerk zulk eene bekoring en hooge waarde. En dat was het werk van den plateelbakker, van den kunstigen werkman, die eerst iets moest vervaardigen, dat, indien het niet aan hooge eischen voldeed, door den besten schilder nimmer tot een waar kunstvoorwerp kon worden omgetooverd. De namen dezer stille, niet op den voorgrond tredende werklieden zijn onbekend, slechts de fabriek; waarop zij arbeidden, prijkt met hunne veeren. Toch heeft Havard in het tweede gedeelte van. zijn belangrijken en omvangr rijken arbeid een goed werk verricht met de namen van 763 hunner uit de oude archieven op te diepen en daaraan zooveel mogelijk eenige genealogische en biographische bijzonderheden toe te voegen, zoomede van den tijd waarin en de plaats waar zij hebben gearbeid, zooals wij boven reeds zeiden. Een welverdiend schriftelijk mausoleum 1

Overigens deelden zij het lot van millioenen bekwame en vaardige werklieden in allerlei bedrijf. Als er bijv. een monumentaal gebouw verrijst, vraagt men wie de bouwmeester is. Hij wordt geëerd, gehuldigd, zijn naam wordt onsterfelijk, en te recht, want hij was het scheppend genie, de ontwerper, van hem ging de leidende gedachte uit, zoowel van de grootsche conceptie in haar geheel als van alle kleine bijzonderheden, maar aan de talrijke bekwame werklieden, die onder zijne leiding èn toezicht het tot stand brachten, denkt men niet.

Eveneens komt aan de leiders der Delftsche ceramiekfabrieken — de Pijnackers, de Brouwers, de Mes', de Kams, de Hoppensteins en anderen — in de eerste plaats de eer toe door hun organiseerend talent, hunne zakenkennis en degelijke praktische leiding, deze industrie in den bloeitijd tot zulk eene hoogte en

11

Sluiten