Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

165

beroemde fabriek, waarin de Pynackers en hun zwager Cornelis Keyser voorheen hunne meesterstukken hadden vervaardigd — zekere kapitein Piccardt — le soldat faïencier, zooals Havard hem noemt. Deze was warm orangist in de dagen der partijschappen der Oranjeklanten en Patriotten, zoo zelfs dat hij zijne werklieden uit Engeland liet kómen uit vrees dat anders patriottische of republikeinsche elementen in zijne fabriek zouden binnensluipen, en hij is de ontwerper en fabriekant van al die afschuwelijke bordjes met de beeltenissen van prins Willem V en diens gemalin, die het aanzien niet waard zijn en eene armzalige reclame waren voor het in ballingschap verkeerende vorstenhuis, doch door de Oranjegezinden hoog werden vereerd en gretig gekocht.

In de eerste helft der 19e eeuw verdween van de nog overigen de eene fabriek na de andere. De Lampetkan reeds tusschen de jaren 1810 en 13 tijdens de Fransche overheersching; de Bloempot circa 1816 en de Grieksche A hield eenige jaren later op te bestaan. De Klauw werd in 1830 saamgesmolten met de Drie Klokken, wier emplacement in 1840 aan den Staat werd verkocht tot vergrooting van 's Rijks Arsenaal. En de Roos, te zamen met de Porceleyne Fles — waarin de dochters van kapitein Piccardt na diens dood de zaken hadden voortgezet — kwam in handen der firma van Putten en Co., leverde af en toe nog enkele wezenlijk fraaie producten, die nog aan den bloeitijd herinnerden, en werkte door tot 1850.

Daarna heeft de heer Hooft zich met den heer Labouchère en anderen geassocieerd, welke firma de industrie der Porceleyne Fles nog steeds voortzet en het Delftsch aardewerk in den laatsten tijd weder een zekeren naam doet verwerven.

Hoe fraai hunne tegeltableaux — imitaties vaak van beroemde schilderijen — en vele andere zaken meer op zich zelf beschouwd ook wezen mogen, al dit nieuwe Delftsch, waarin de oude modellen: vazen, paardjes, koetjes, borden, enz. enz. trouw nagevolgd worden, het moge uiterlijk iets op het oude gelijken, in wezen heeft het er niets van en zal het er ook nimmer iets van krijgen, om redenen, die wij hierboven reeds aantoonden. De fabricatie van het oude Delftsche aardewerk is, evenals die van het oude Chineesche en Japansche porselein en meer andere kunstzaken, een afgesloten boek. Sic transit gloria mundil

Van de vele bekende fraaie verzamelingen van Delftsch

Sluiten