Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

RECEPTIE.

Waarde bbr.'. ik verzoek u straks bij de plechtigheid de grootste stilte in acht te nemen, ook bij de tweede reis.

Wanneer het flauwe licht gegeven wordt, dan verzoek ik de bbr.'. in het Oosten en in de voorste rij der kolommen den degen op de candidaten te richten, die in het O.', en Zuiden den degen in de rechterhand te houden, die in de Noorderkolom in de linkerhand. Te dien einde vult u tijdelijk de ledig gehouden plaatsen in het Noorden aan.

Bij het formeeren van de broederketen doen alleen de eerste rijen mede; wie geen plaats vindt, stelt zich daarachter op in het Leerlingsteeken.

Straks na afloop zal u gelegenheid worden geboden tot het uitreiken van lief degaven. Maar aangezien het voor den dag halen van metalen storend werkt, verzoek ik u nu reeds het door u af te zonderen in den vestzak te steken, om straks bij het vormen der processie geen storing te geven.

De Voorbereider laat een der candidaten hard op de poort stampen.

Dekker. Achtb.'. Mr.'. Er wordt op profane wijze aan de tempelpoort geklopt.

Achtb.'. Mr.'. Zei aan hem, die klopt, dat wij niet openen op profaan gedruisch.

Nu klopt de Voorbereider zeer hard met den leerlingsslag.

Dekker. Achtb.'. Mr.'. Er wordt met aandrang op maconnieke wijze aan de tempelpoort geklopt.

Achtb.'. Mr.'. Broeder Eerste opziener. Doe zien wie daar met zooveel geweld aan de tempelpoort aanklopt.

De Tweede Opziener begeeft zich op last van den Eerste naar de tempelpoort, die even door den Dekker wordt geopend en vraagt met luider stem:

Wie klopt daar met zooveel geweld?

De Voorbereider antwoord van buiten:

.... Mannen van goeden naam, die het licht zoeken en met u willen arbeiden.

De A'.M.'., dit bericht ontvangen hebbende, zegt:

Zijn zij bereid zich aan onze verdere proeven en gebruiken te onderwepen?

Deze vraag wordt door den Tweeden Opziener herhaald en door den Voorbereider bevestigend beantwoord dan zegt de A:.M.'.:

Laat hen binnenkomen.

Sluiten