Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16

Zoodra de A.\ M.'. een slag met den hamer heeft gegeven, opent de Dekker de tempelpoort geheel en de candidaten worden tusschen de Opzieners geleid.

A.\ M.\ Men biede den candidaten een zetel.

Gebed van Geibel, Muziek van Hjuler.

Duiische tekst Herr, den ich tief im Herze trage Sei du mit mir

Du Gnadenhort im Glück und Plage Sei du mit mir.

Behüte mich am Born der Freude

Vor Uebermut;

Und wenn ich an mich selbst

[verzage,

Sei du mit mir.

Dein Segen ist wie Tau den Reben Nichts kann ich selbst: Doch daszichkühndasHochste wage, Sei du mit mir.

O, Du mein Trost) Du meine Starke, Mein Sonnenlicht; Bis an das Ende meiner Tage Sei du mit mir.

Nederlandsche tekst. God van gena, leid Gij mijn gangen, Wees mij nabij,

Mijn lieflijk licht.mijn hoogst verlangen

0 heilig mijl

Waar 'k ook vertoeven moog of

[zwerven

Op 't steile pad

In lusthof: laat mij nimmer derven Den eeuw'gen schat, 'k Wil juublen Heer 1 op al mijn wegen Uw naam ter eer.

01 Dale als milde dauw Uw zegen Op mij ter neer

O Troost en Kracht 10 Liefde eeuwig En zonder peil

Blijf Gij in leven en in sterven Mijn hoogste goed Mijn eeuwig heil!

TOESPRAAK.

Mijne Heeren

Gij hebt met aandrang op onze poort geklopt en het was eerst nadat een der onzen voor u in de bres sprong en u aanbeval als vrije mannen van goeden naam, die het licht zoeken en met ons willen arbeiden, dat wij die voor u openden.

De poort werd u geopend en ge bevindt u in ons midden.

Maar, ofschoon ge lichamelijk in onzen kring neergezeten zijt, en geacht wordt geestelijk tot ons te behooren, maakt ge nog geen deel uit van onze gemeenschap.

Onze Orde, gelijk ge dat weet, want in.de door u onderschreven artikelen 2 en 3 der Grondwet wordt het uitdrukkelijk vermeld, werkt met behulp van symbolen en ritualen als vertolking van idealen en gedachten, uitingen van den hoogsten levensgeest. Als symbool van het feit, dat bestaat de eeuwige tegenstelling tusschen duisternis

Sluiten