Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

REIZEN.

Mijne Heeren de bedenktijd is voorbij.

Gij hebt dien natuurlijk goed gebruikt.

Gij zijt nog vrij ons te verlaten. Wanneer ge de taak te zwaar acht voor uwe schouders en ge wilt u terug trekken dan zal u dit geen moeite kosten. Gij zijt dan vrij om te gaan en ge hebt alleen een belofte af te leggen als eerlijk man, dat ge nimmer zult openbaren, wat u heden avond hier wedervaren is.

Ik vraag u of ge blijft volharden in uw voornemen u bij ons aan te sluiten en ik verzoek u met een duidelijk ja of neen te antwoorden. Wat is hierop uw antwoord? Mijnheer....

Wij hebben allen uw krachtig ja gehoord en wij danken u voor dat woord, dat na ernstige overweging is gegeven. De volharding verblijdt ons en wij vertrouwen, dat gij van die beslissing geen spijt zult hebben. Wanneer wij nu overgaan tot uwe wijding als vrijmetselaar, wil ik u op symbolische wijze uw pelgrimstocht van duisternis naar licht doen maken en dat in drie reizen, die zoovele phasen in den ontwikkelingsgang voorstellen.

De eerste reis, die gij zult afleggen, is een bij ons gebruikelijke symbolische handeling, waarin wij ons verlangen uitdrukken, om in u de sluimerende vonk aan te wakkeren en op uit den ruwen steen, dien gij voorstelt, een zuiver kubiek te maken. De vele feilen en oneffenheden, die_ ge als onvolmaakte bouwsteen vertoont, moeten verdwijnen en om dit symbolisch voor te stellen verzoek ik u de rechterhand te dompelen in het waschbekken als een symbool der purificatie, welke gij moet ondergaan.

De candidaten dompelen de hand even in een bekken met water en men droogt hen de hand af.

Men late de candidaten hun eerste reis doen.

De Ceremoniemeester gaat voorop en achter hem de candidaten achter elkander, ieder gesteund door een geleider. De tocht gaat van W.\ door N.'.f O.'., Z.\ naar W.'.

Gedurende de reis zegt de A.'. M'.

Wij reizen met elkander Wij wand'len hand aan hand D'een zij tot troost den ander Op weg naar 't vaderland

Sluiten