Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23

Zijn wij als broeders een. Geen strijd om beuzelingen, Daar Englen ons omringen En zweven om ons heen.

De Tweede Opziener zegt:

De eerste reis is volbracht Achtb.'. Meester.

De A.'.M.'. gaat voort:

Wanneer ge den weg naar het licht gaat, is het een eerste vereischte, dat ge steeds tracht U zeiven te volmaken. Symbolisch voorgesteld, zijt ge een ruwe steen, waarin het zuivere kubiek reeds besloten is. Ten einde dat in den bouw te gebruiken, moet alles wat dien zuiveren kubieken vorm verstoort, onverbiddelijk weggekapt worden; de leerling werkt dan ook met hamer en beitel aan den ruwen steen. Maar om te weten, waar die oneffenheden zijn, welke de minder gewenschte eigenschappen zijn, welke gij moet uitzuiveren, dient de kennis van u zeiven. Ik geef u de Zelfkennis als taak; tracht na te gaan wat er aan uw gemoed, aan uw karakter ontbreekt en tracht u te volmaken in wijsheid.

Wanneer ge daarin zijt geslaagd en ge hebt vrede met u zeiven gevonden, dan moet ge de verkregen wijsheid aanwenden tot de verbetering van het zedelijke en geestelijke en ook van het stoffelijke geluk van uwe medemenschen. Ge moet met uwe broederen in de maatschappij werken en deze taak is nog moeilijker dan diegene, die ge in de eerste reis beoefendet. Ge komt tegenover anderen te staan en de strijd zal zwaar zijn.

Ik wensch dit symbolisch voor te stellen door u een beker gevuld met een bitter vocht te doen reiken, dien ge straks tot den bodem zult moeten ledigen. De beker is een van ouds bekend symbool, evenals men van oude tijden af spreekt van Levensbeker, Lijdensbeker, Vreugdebeker. Ook is hij bekend als Beker der Onsterfelijkheid, van de Athanasia. Wij wenschen ons thans tot ééne beteekenis te bepalen. Wij nemen den beker thans als symbool van de bitterheid, die u bij uw optreden in de maatschappij wacht, wanneer ge den strijd aanbindt tegen domperij, tegen heerschzucht, tegen autoriteitsgeloof, tegen kastegeest, tegen alles wat de menschen en de gemoederen verdeelt, doch voor de ontwikkeling van den enkeling en van de gemeenschap in volle harmonie, voor bevrijding van den

Sluiten