Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40

Antwoord. In orde bbr.'.

Nadat de bbr.'. zich in orde hebben gesteld gaat hu voort: . j. ,

Daar het volle middernacht is en de arbeid geëindigd, sluit ik, naar den wil van den Achtbaren Meester en naar de oude gebruiken der vrijmetselaren deze leerlings receptieloge met drie harde slagen, die van het Westen zullen uitgaan en in het Oosten zullen weergalmen.

Hij geeft de drie slagen en wordt daarin door den Eersten Opziener en den Achtbaren Meester gevolgd.

Wanneer de bbr.*. na de sluiting den tempel verlaten, bÜjft de Tweede Opziener in het leerlingsteeken op zijne plaats staan, totdat allen zijn vertrokken.

Instructie voor den Secretaris.

De Secretaris schrijft bijtijds de candidaten aan op een bepaald uur in de loge aanwezig te zijn, gekleed in het zwart, met zwarte das, zonder handschoenen en mede te brengen het bedrag van het entreegeld.

In den voorhof zorgt hij, dat de visiteuren hun naam in het boek schrijven met duidelijke letter en met vermelding van moederloge en graad. Wanneer hij naar den tempel gaat, neemt hij het visiteurenboek mede.

Wanneer er gevraagd wordt of er visiteuren zijn, dan leest hij de namen en logenamen voor. Gedurende de tweede reis houdt hij de candidaten een oogenblik met de handen tegen. ,

Wanneer de candidaten voor hel altaar geknield zijn leest hij de belofte voor:

Ik beloof het doel der Orde door woord, geschrift, daad en voorbeeld, in handel en wandel te zullen voorstaan.

Ik beloof gehoorzaamheid aan de wetten der Orde en aan de besluiten van het Groot Oosten.

Ik beloof de verplichtingen, mij door of krachtens die wetten en besluiten opgelegd, getrouw te zullen nakomen, en, gelet op het karakter der Orde als besloten vereemging, te zullen eerbiedigen, wat mij als lid der Orde wordt toevertrouwd.

Na afloop van de receptie, maar vóór het sluiten brengt de Secretaris de nieuw aangenomen broeders in een zijvertrek en reikt hun de verklaring uit, benevens een exemplaar van de Orde Grondwet, van het Huishoudelijk Regie-

Sluiten