Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

Tekst 1887.

tusschen provinciën of gemeenten en waterschappen,' veenschappen en veenpolders; niet behoorende tot die, vermeld in art. 153 of tot die, waarvan de beslissing krachtens art. 154 is opgedragen aan den gewonen regter of aan een collegie, met administrative regtspraak belast, worden door den Koning beslist.

71. De Koning draagt aan de Staten-Generaal ontwerpen van wet voor en doet hun zoodanige andere voorstellen als Hij noodig acht.

Hij heeft het regt de door de Staten-Generaal aangenomen wetsontwerpen al of niet goed te keuren.

72. De wijze van afkondiging der wetten en der algemeene maatregelen van bestuur en het tijdstip waarop zij aanvangen verbindende te zijn, worden door de wet geregeld.

Het formulier van afkondiging der wetten is het volgende:

„Wij enz. Koning der Nederlanden, enz.

„Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:

„Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat enz. (De beweegredenen der wet.)

„Zoo is het, dat Wij, den „Raad van State gehoord, en „met gemeen overleg der „Staten-Generaal, hebben „goedgevonden en verstaan, „gelijk Wij goedvinden en „verstaan bij deze" enz.

(De inhoud der wet.)

„Gegeven" enz.

Ingeval eene Koningin regeert of het Koninklijk gezag door een Regent of door den Raad van State wordt waargenomen, wordt dé daardoor noodige wijziging in dit formulier gebragt.

Veranderingen 1917*

Veranderingen en tekst 1922.

tusschen provinciën of gemeenten en waterschappen, veenschappen en veenpolders, niet behoorende tot die, vermeld in artikel 154 of tot die, waarvan de beslissing krachtens'artikel 155 is opgedragen aan den gewonen rechter of aan een college, met administratieve rechtspraak belast, worden door den Koning beslist.

71. De Koning draagt aan de Staten-Generaal ontwerpen van wet voor en doet hun zoodanige andere voorstellen als Hij noodig acht.

Hij heeft het recht de door de Staten-Generaal aangenomen wetsontwerpen al of niet goed te keuren.

72. De wijze van afkondiging der wetten en der algemeene maatregelen van bestuur en het tijdstip waarop zij aanvangen verbindende te zijn, worden door de wet geregeld.

Het formulier van afkondiging der wetten is het volgende:

„Wij énz. Koning der Nederlanden, enz.;

„Allen, die deze zullen „zien of hooren lezen, salut! „doen te weten:

„Alzoo Wij in overweging „genomen hebben, dat enz.; (De beweegredenen dér wet.)

„Zoo is het, dat Wij, den „Raad van State gehoord, en „met gemeen overleg der Sta„ten-Generaal, hebben goed„gevonden en verstaan, gelijk „Wij goedvinden en verstaan „bij deze" enz.

(De inhoud der wet.)

„Gegeven" enz.

Ingeval eene Koningin regeert of het Koninklijk gezag door een Regent of door den Raad van State wordt waargenomen, wordt de daardoor noodige wijziging in dit formulier gebracht.

Sluiten