Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22

Tekst 1887.

DERDE HOOFDSTUK.

VAN DE STATENGENERAAL.EERSTE AFDEELING. Van de zamenstelling der Staten-Generaal.

78. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk.

79. De Staten-Generaal zijn verdeeld in eene Eerste en Tweede Kamer.

80. De leden der Tweede Kamer worden regtstreeks gekozen door de mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders, die de door de kieswet te bepalen kenteekenen van geschiktheid en maatschappelijken welstand bezitten en den door die wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig jaren mag zijn, hebben bereikt.

De wet bepaalt, in hoe-

Veranderingen 1917.

80. De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders of door de wet als Nederlandsche onderdanen erkend, die den door de wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig jaren mag zijn, hebben bereikt en door de vrouwelijke ingezetenen, die aan gelijke voorwaarden voldoen, indien en voor zoover de wet haar, niet uit hoofde van

Veranderingen en tekst 1922. „naam of voorwendsel ook, „eenige giften of gaven bc„loofd of gegeven heb.

„Ik zweer (beloof), dat ik „om iets hoegenaamd in „deze betrekking te doen „of te laten, van niemand „hoegenaamd eenige belof„ten of geschenken aan„nemen zal, directelijk of „indirectelijk."

„Zoo waarlijk helpe mij „God almachtig!"

(„Dat verklaar en beloof „ik!")

Alle koninklijk» besluiten en beschikkingen worden door een der hoofden van de ministerieele departementen medeonderteekend. —

78. De instelling van vaste colleges van advies en bijstand aan de Regeering geschiedt krachtens de wet, die tevens regelen inhoudt omtrent hunne benoeming, samenstelling, werkwijze en bevoegdheid.

DERDE HOOFDSTUK.

VAN DE STATENGENERAAL.EERSTE AFDEELING. Van de samenstelling der Staten-Generaal.

79. De Staten-Generaal vertegenwoordigen het geheele Nederlandsche volk

80. De Staten-Generaal zijn verdeeld in eene Eerste en Tweede Kamer.

81. De leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de ingezetenen, tevens Nederlanders of door de wet als Nederlandsche onderdanen erkend, die den door de wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en twintig jaren mag zijn, hebben bereikt. Ieder kiezer brengt slechts ééne stem uit.

De wet bepaalt, in hoeverre de uitoefening van het kiesrecht wordt geschorst voor de

Sluiten