Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53

Tekst 1887. Veranderingen 1917. Veranderingen en tekst 1922. danige mstellingen vast te zoodanige instellingen vast stellen. Wet verandering van te stellen. Tot verandering de inrigtingen ef reglementen van de inrichtingen of regie kunnen de besturen van die menten kunnen de besturen instellingen voorstellen aan van die instellingen voorde Staten der provincie doen. stellen aan de Staten der

1 provincie doen.

191. De besturen van wa- 198. De besturen van waterschappen, veenschappen terschappen, veenschappen en veenpolders kunnen vol- en veenpolders kunnen volgens regels, door de wet te gens regels, door de wet te stellen, in het huishoudelijk stellen, in het huishoudelijk belang van die instellingen belang van die instellingen verordeningen maken. verordeningen maken.

194. De wet kan aan andere dan in de Grondwet genoemde lichamen verordenende bevoegdheid geven.

TIENDE HOOFDSTUK. TIENDE HOOFDSTUK.

VAN HET ONDERWIJS VAN HET ONDERWIJS

EN HET ARMBESTUUR. EN HET ARMBESTUUR.

192. Het openbaar onder- 192. Het onderwijs is een 195. Het onderwijs is een wijs is een voorwerp van de voorwerp van de aanhoudende voorwerp van de aanhoudende aanhoudende zorg der Re- zorg der Regeering. zorg der Regeering.

gering. Ha geven van onderwijs is Het geven van onderwijs is

De inrigting van het open- vrij, behoudens het toezicht der vrij, behoudens het toezicht der

baar onderwijs wordt, met Overheid, en bovendien, voor Overheid, en bovendien, voor

eerbiediging van ieders gods- zoover het algemeen vormend zoover het algemeen vormend

dienstige begrippen, door de zoowel lager als middelbaar zoowel lager als middelbaar

wet geregeld. onderwijs betreft, behoudens onderwijs betreft, behoudens

Er wordt overal in het het onderzoek naar de be- het onderzoek naar de be-

Rijk van overheidswege vol- kwaamheid en de zedelijkheid kwaamheid en de zedelijkheid

doend openbaar lager onder- van den onderwijzer, een en van den onderwijzer, een en

wijs gegeven. ander bij de wet te regelen, ander bij de wet te regelen.

Het geven van onderwijs Het openbaar onderwijs Het openbaar onderwijs is vrij, behoudens het toezigt wordt, met eerbiediging van wordt, met eerbiediging van der overheid, en bovendien, ieders godsdienstige begrip- ieders godsdienstige begripvoor zoover het middelbaar pen, bij de wet geregeld. pen, bij de wet geregeld. en lager onderwijs betreft, In elke gemeente wordt van In elke gemeente wordt van behoudens het onderzoek Overheidswege voldoend open- Overheidswege voldoend opennaar de bekwaamheid en baar algemeen vormend lager baar algemeen vormend lager zedelijkheid des onderwij- onderwijs gegeven in een ge- onderwijs gegeven in een gezers; het een en ander door noegzaam aantal scholen. Vol- noegzaam aantal scholen. Volde wet te regelen. gens bij de wet te stellen regels gens bij de wet te stellen regels De Koning doet van den kan afwijking van deze be- kan afwijking van deze bestaat der hooge-, middelbare paling worden toegelaten, mits paling worden toegelaten, mits en lagere scholen jaarlijks tot het ontvangen van zoodanig tot het ontvangen van zoodanig een uitvoerig verslag aan de onderwijs gelegenheid wordt onderwijs gelegenheid wordt Staten-Generaal geven. gegeven. gegeven.

De eischen van deugdelijk- De eischen van deugdelijkheid, aan het geheel of ten heid, aan het geheel of ten deele uit de openbare kas te deele uit de openbare kas te bekostigen onderwijs te stellen, bekostigen onderwijs te stellen,

worden hi/i de nipf, nprenelA mi>t */»vi./7«*> A.V „..„* J ™. „.

Sluiten