Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

59

Tekst 1887.

ander artikel verwijzen, de veranderingen van nummers aan te brengen, welke noodig blijken te zijn.

Veranderingen 1917. 1

gen in de Grondwet, zijn sa-' i mengesteld, bestaan, de Pro- J vinciale Staten tot den eersten C Dinsdag van Juli 1919, de gemeenteraden tot den eersten Dinsdag van September van datzelfde jaar. Op genoemde dagen worden zij ontbonden. Zijn vóór die dagen verkiezingen noodig ter vervulling van plaatsen die door ontslag, overlijden of om eene and-ere reden openvallen, dan geschieden deze, met inbegrip van het onderzoek van de geloofsbrieven, volgens de op den dag der genoemde afkondiging bestaande kiezerslijsten en geldende bepalingen.

Art. XIII. Binnen drie jaren na de afkondiging van de h wetten, houdende veranderin- dl gen in de Grondwet, worden il door den Koning de noodige m wetsvoorstellen voorgedragen, m ter uitvoering van het aan- vi gaande het algemeen vormend di lager onderwijs bepaalde in ei artikel 192, vierde, vijfde, m zesde en zevende lid der dl Grondwet. dl

Veranderingen en tekst 1922. ' zen Kamerleden, die vóór 1 Januari 1921 afgetreden of overleden zijn.

Art. XIII. De tekst der herziene Grondwet wordt door den Koning bekend gemaakt in eene doorloopend genummerde reeks van artikelen, met inachtneming van de in van Regeeringswege uitgaande stukken gevolgde spelling en met wijziging voor zooveel noodig van de aanhaling daarin van artikelen of gedeelten van artikelen.

Sluiten