Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

62

De cijfers verwijzen naar de artikelen der Grondwet 1922

Eerste Kamer, voorzitter .... 93 Eigendom, twistgedingen .... 154

— vernietiging of onbruikbaar making ... 153, Add. Art. V

Enquête, recht van 96

Erfopvolging 10—21

Financiën, van de . . . . 175—180 Formulier van afkondiging wetten 72

— 'voor het verzenden van aangenomen of verworpen wétsvoorstellen 114, 115, 118,

119

Gedeputeerde Staten 139

Geldmiddelen, opperbestuur algemeene 63

— koloniale 61

Geloofsbrieven, leden Staten-Generaal 99

Gemeenschappelijke zaken, belangen, inrichtingen en werken

gemeenten 149

Gemeentebegrooting en -rekening . 146

Gemeentebelastingen 147

Gemeentebesturen, besluiten burgerlijke rechtshandelingen . 146 Gemeentelijke autonomie .... 144 Gemeenten, vereeniging, splitsing

en nieuwe 3

Gemeenteraad, zittingsduur, verkiezing, aftreding en ver-

eischten leden 143

Geschillen, bevoegdheid administratieve en rechterlijke macht 157

— met vreemde mogendheden 57

— tusschen provinciën, gemeenten, waterschappen,

enz 70

— uitspraken over — door Raad van State 76

Godsdienst, van den . . . 168—174 Godsdienstige meeningen, vrijheid

belijden 168

Godsdienstleeraren, tractementen, pensioenen en andere inkomsten 172

Godsdienstoefeningen, openbare . 171 Goedkeuring, verordeningen ... 134

— wetten . . 71, 119, 121, 122

Gratie, recht van 68

Grensverandering, Rijk, Provinciën, gemeenten 3

Griffier, Eerste en Tweede Kamer 100 Grondgebied 1

— verdediging 181

Grondwet, tekst herziene, Add. Art.

XIII

— veranderingen 197

— verbindbaarheid 2

Handelsrecht 151

Hechtenis, in —neming . . . , 158 Heerlijke rechten '. '. . Add. Art. III Heffingen, gebruik rijkswerken en

inrichtingen 175

Hooge Baad der Nederlanden 163—167

Ingezetenen 6

Inhuldiging des Konings, van de

50—52

Initiatief, recht van . . . 117—119 Inkomen der Kroon .... 22—28

— Koningin-weduwe .... 26

— Prins van Oranje .... 28 —> vermoedelijk erfgenaam

Kroon . 28

Inkwartiering en onderhoud van

krijgsvolk 188

Inlichtingen door Ministers aan

de Kamers 95

Interpellatie, recht van .... 95

Justitie, van de . . . . . 150—162

Kerkelijke voorschriften 174

Kerkgenootschappen, gelijke be-

scherming 169

— gehoorzaamheid aan wetten 173 Kiesrecht, Tweede Kamer ... 81

■—■ regeling door de wet ... 82 Koning, gebruik zomer- en winterverblijven 23

— inrichting Huis 25

— meerderjarigheid 29

— voogdij 30, 31

— buiten staat regeering waar

te nemen 33, 36, 45

— tijdelijk gezag neerleggend 41

— herneemt gezag . . . 46—49

— inhuldiging 50—52

—■ onschendbaarheid .... 53

. — uitvoerende macht .... 54 ■— vaststelling maatregelen

van bestuur 55

— opperbestuur buitenland-

sche betrekkingen .... 56

Sluiten