Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ihvtijfers verwijzen naar de artikelen der Grondwet 1922

63

Koning, oplossing geschillen en

oorlogsverklaring . > . . 57.

— verdragen vreemde mogendheden 58

— oppergezag zee- en landmacht 59

— opperbestuur NederlandschIndië, Suriname en Curacao 60

— opperbestuur algemeene geldmiddelen, bezoldigingen. 63

— recht van de munt.... 64

— verleent adeldom 66

— voorstel instelling ridderorden 66

— recht van gratie 68

— dispensatie wetsbepalingen 69

— beslissing geschillen ... 70

— voordracht en goedkeuring wetsontwerpen . 71, 120, 121

— 'wëtsafkohdiging 122

—■ recht ontbinding Kamers

S.-G. : ; . . . 73

— voorzitter Raad van State 74

— recht instelling ministeriëele departementen en benoeming hoofden 77

— aanstelling leden rechterlijke macht 167

—• oppertoezicht waterstaat . 191 Koninklijk gezag, waarneming

door den Raad van State 44 Koninkrijk der Nederlanden . . 1 Kroon, opdracht 10

— erfopvolging 10—21

— afstand 15

— vreemde 21

inkomen 22—28

Kroondomein, inkomen, uit ... 22 Krijgsdienst, wettelijke regeling . 182

Land- en zeemacht 182

Landsbediening, benoembaarheid 6 Legers, kosten voor de .... 188

Maatregelen van bestuur 55, 69, 75

— .afkondiging „ 72

Macht des Konings .... 63—73 Macht der Provinciale Staten 133—141 Meerderjarigheid, Koning Prins

van Oran je en vermoedelijke erfgenaam der Kroon ... 29

Militaire officieren, benoeming, bevordering, ontslag pensioen 59

Ministeriëele departementen ... 77

Ministers, zitting en raadgevende

stem in de beide Kamera 95

— verantwoordelijkheid . 53, 77 Munt, recht van de ... 64, 179 Muntspeciën, gewicht, gehalte en

waarde . 178

Naturalisatie c

Nederlanders 5, 0

Nederlandsch-Indië, opperbestuur 60

— staatsinrichting . . . 61, 62

Officieren, militaire benoeming, bevordering, ontslag, pensioen 59

Onafhankelijkheid, handhaving . 181

Onderwijs; van het 195

Onderzoek, recht van 96

Onschendbaarheid, brie vengeheim 160

— Koning 53

—■ wetten 122

Ontbinding Kamers Staten-Gene-"

raai, recht van 73

Ontbinding, kamers bij grondwetsherziening 198

Onteigening, ten algemeenen nutte 152

Oorlogsgevaar, of andere buitengewone omstandigheden ■

187, 188

Oorlogsverklaring 57

Openbare godsdienstoefeningen . . 171 Opperbestuur buitenlandsche betrekkingen 56

— algemeene geldmiddelen . . 63 Oppergezag zee- en landmacht 59 Oppertoezicht Waterstaat . . . .191

Pensioen leden en weduwen en [ weezen leden Tweede Kamer 90

Pensioenen, * zee- en landmacht 59

— ambtenaren 63

Personeele lasten, vrijdom ... 24

Petitierecht 8

— Provinciale Staten . . . . 138

— Gemeenteraad 148

Placet, recht van 174

Prins van Oranje 27

— van rechtswege regent . . 39

— zitting Raad van State . . 74

Privilegiën belastingen 176

Provinciale autonomie 134

Provinciale begrooting en rekening 137

■— belastingen .136

Sluiten