Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

De cijfers verwijzen naar de artikelen der Grondwet 1922

Provinciale Staten, zittingsduur, verkiezing, aftreding en vereischten leden .... 128

— eed leden 129

— aantal en openbaarheid vergaderingen 130

— eischen stemmen leden 131, 132

— recht van petitie 138

— buitengewone aftreding

Add. Art. XI Provinciën, vereeniging, splitsing

en nieuwe 3

Raad van State, bezoldiging . . 63

— samenstelling en bevoegdheid 74

— werkkring 75, 76

— waarneming Koninklijk gezag 44

Rechterlijke macht 63, 156, 163—167

— bezoldiging 63

■—- kennisgeving twistgedingen 154

— wordt uitgeoefend door rechters 156

Rechtspleging en inrichting rechterlijke macht 151

Rechtspraak, in naam des Konings 150

Rechtszittingen, openbaarheid . . 162

Regent, minderjarige Koning . . 34

— benoeming 35

— indien Koning buiten staat

is regeering waar te nemen 36

— indien Koning tijdelijk gezag neerlegt 41

— eed 42

— buiten staat regeering waar

te nemen 43

Regentschap, voorziening .... 40

— kosten 45

Reglement van orde, kamers . . 112

Rekening, provinciale 137

— gemeente- 146

— rijksuitgaven 127

Rekenkamer, algemeene .... 180

— bezoldiging leden 63

Ridderorden 66

— vreemde 67

Rijk in Europa 2

Rijksbegrooting 124

Rijksbelastingen 175, 176

Rijksuitgaven, retoning en verantwoording 127

Samenstelling der Staten-Generaal,

van de 79—84

Samenstelling der Provinciale Stalen 128—132

Samenstelling, inrichting en bevoegdheid Gemeentebesturen .'

142—149

Samenstelling Raad van State . 74 Schadeloosstelling leden Tweede

Kamer 90

— bij onteigening. . . . . .152

— bij vernietiging of onbruikbaarmaking 153

— voor inkwartiering . . . . 188 Schorsing van de uitoefening van

het kiesrecht 81

— besluiten Provinciale Staten 140

— Gemeenteraad 145

Schuld, jaarlijksche overweging . 177 Schuldvorderingen, twistgedingen

over 154

Sluiting der Kamers van de Staten-Generaal .... 104, 105 Staatsinrichting, NederlandschIndië, Suriname en Curacao

61, 62

Staat van oorlog of van beleg . . 189 Staten-Generaal, van de . . 79—109

— verdeeling in Eerste en Tweede Kamer 80

-— in dubbelen getale .... 84

— lidmaatschap 94

— ontbinding Kamers . 73, 105

— recht van enquête .... 96 -—- onvereenigbare betrekkingen 97

— onafhankelijkheid leden . . 98 i—; onderzoek geloofsbrieven . 99 ■— Griffiers van de Kamers der 100 —- zittingen en buitengewone

zittingen 101

■—■ afzonderlijke en besloten vergaderingen der Kamers der 102, 103

— opening zitting en duur . 104

— en Kamers, aantal leden om te beraadslagen en te besluiten 106

— besluiten en stemming . . 107

— stemming over personen . 108

Strafrecht 151

Suriname, opperbestuur .... 60

— staatsinrichting . . . 61, 62

Tekst herziene Grondwet Add. Art.

XIII

Sluiten