Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De cijfers verwijzen naar de artikelen der Grondwet 1922

65

Toelating en uitzetting vreemdelingen 4

Transporten en leverantien, legers

of verdedigingswerken . . 188

Troonopvolging 10—21

Tweede Kamer, verkiezing leden 81

— aantal leden 82

—• vereischten lidmaatschap . 85

— zittingsduur en aftreding . 86

— wijze van stemmen.... 87

— eed lidmaatschap .... 88

— voorzitter 89

— schadeloosstelling en pensioen leden 90, Add. Art. XII

Twistgedingen over eigendom enz.

154, 155

Uitlevering vreemdelingen ... 4 Uitsluiting uitoefening kiesrecht 81

Uitspraak vonnissen 162

Uitvoerende macht 54

Uitzetting vreemdelingen .... 4

Veenschappen en Veenpolders 192, 193 Veranderingen in de Grondwet

197—199

Verantwoordelijkheid Ministers 53, 77 Verantwoording rijksuitgaven en

ontvangsten 127

Verbeurdverklaring van goederen 161 Verbindende kracht wetten en algemeene maatregelen van

bestuur 72, 122, 123

Verbintenissen staat en zijne

schuldeischers, waarborging 177 Verdragen vreemde mogendheden 58 Vereenigde vergadering, StatenGeneraal 109

Vereeniging en vergadering, recht tot 9 Vereischten lidmaatschap, Tweede

Kamer 85

—■ Eerste Kamer 91

— Provinciale Staten . . . .128

— Gemeenteraad 143

Verkiezing leden Tweede Kamer 81

— leden Eerste Kamer ... 83

— leden Provinciale Staten 128

— leden Gemeenteraad ... 143 Vernietiging besluiten Provinciale

Staten 140

■— Gemeenteraad 145

Vernietiging eigendommen

153, Add. Art, V Verordeningen Provinciale Staten 134

— Gemeenteraad 144

— waterschappen, veenschappen en veenpolders. . . . 193

Vervolgbaarheid leden Staten-Generaal 98

Verzoeken, indiening van .... 8 Volksvertegenwoordiging . . 79—109 Vonnissen, inhoud en uitspraak 162 Voogdij des Konings, van de 29—33 Voordrachten wetsontwerpen . . 71

— andere 120

Voorzitter Tweede Kamer ... 89

— Eerste Kamer 93

—■ Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten 141

— Gemeenteraad 143

—■ Baad van State 74

Vreemdelingen 4—6

Vreemde adeldom 65

Vreemde kroon 21

Vreemde ordeteekenen 67

Vreemde troepen 184

Vrijdom van personeele lasten . 24 Vrijheid van drukpers 7

Waterschappen 192, 193

Waterstaat, van den . . . 190—194

— oppertoezicht 191

— toezicht 192

Waterstaatsbestuur, wettelijke regeling 190

Wetboeken, algemeene 151

Wetgevende macht, van de 110—123 Wetsontwerpen, voordracht en

goedkeuring ... 71, 121, 122 Wetsvoorstellen, Koning .... 111 —■ Staten-Generaal . . 117—-119

— onderzoek 112

— wijzigingen 113

—■ aanneming en niet-aanne-

ming ï|4, 115

— overweging in Eerste Kamer 115 —• intrekking 116

Wettelijke regeling, gezag en macht

der Staten 133

— samenstelling, inrichtingen bevoegdheid gemeentebesturen 142

— onteigening 152

— muntspeciën 178

— algemeene rekenkamer . . 180

— verplichte krijgsdienst . . 182

— kiesrecht 82

— staat van oorlog en van beleg 189

— waterstaatsbestuur . . . . 190

— verordenende bevoegdheid, andere dan in de Grondwet genoemde lichamen.... 194

— onderwijs 195

Sluiten