Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

keurt alles af, geeft 6 manschappen strafexerceeren, schettert tegen den sergeant en zegt dan nog tegen den dienstdoenden luitenant: „Goed opletten, Luitenant, goed schieten! Zulk een schietoefening moet voor eiken soldaat een feestdag zijn"

„Bevalt jou de nieuwe luitenant?"

„Ach, aan den éénen kant wel "

„Zeker aan den achterkant?"

De Vooruitziende geest.

Onder een manoeuvre nadert een afdeeling „vijandelijke" wielrijders de voorposten van een infanterieafdeeling. De leider van dezen voorpost, sergeant Mulder, blijft rustig in het gras liggen.

„Wel!" roept de kaptein, „Sergeant Mulder, zoudt U niet eens wat doen? Dadelijk zult U van de troep afgescheiden zijn."

„Ik heb den tijd, Kaptein, ik heb den tijd, die wielrijders zullen dadelijk afstappen wegens bandenpech."

„Hoe weet U dat?"

„Ik heb een half uur geleden eenige doosjes met punaises op den weg gestrooid."

Niet „echt" genoeg.

Er was tooneelrepetitie in het theater Thalia. Twintig figuranten moesten als soldaat meespelen. Plotseling zegt de directeur tegen den regisseur:

„Mijnheer Peerson, die soldaten lijken niet écht genoeg! Ze moeten meer het air van werkelijke soldaten hebben!"

Verontwaardigd antwoordt hierop de regisseur: „Maar Mijnheer, dat zijn 20 manschappen, die ik geleend heb van het regiment Grenadiers en Jagers!"

Een sergeant deed vreeselijke moeite om een kist door een deur te slepen; toen er toevallig een soldaat voorbij kwam.

„Wil je mij even helpen?" vraagt hij dezen.

De ander helpt. Ondanks duwen, stooten en schuiven, gelukt het niet. De soldaat zet zuchtend de kist weer neer en zegt:

„We krijgen dat ding niet naar binnen."

„Naar binnen!?" hijgt de sergeant, „ik probeer al den heelen tijd om hem naar buiten te krijgen!"

Sluiten