Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

63

Overeenkomst tusschen een goal en een ontslagen boef: 2e hebben beiden gezeten.

Beleediging van een tegenstander in het veld is verboden. Wil men toch iets zeggen, dan is de volgende zinsnede zeer handig: „Meneer. U behoort niet in het Athleten-elftal. Wèl in het Pro.

Bij den wedstrijd Nederland—Zwitserland in 1924 mocht er achter de Zwitsersche goal niet gerookt worden. De keeper heette n.1. „Pulver."

„Zou de directie van onze fabriek ook aan sport doen?" vroeg de speler van het Philips-elftal aan een andere speler.

„Natuurlijk", antwoordde deze „aan export".

„Een voorzet van Jansen kopt de Koning in."

Zoo behoorde het in het Sportblad te staan. Maar er

stond: „Een voorzet van Jansen kopt de Koningin"

waaruit sommige lezers opmaakten, dat de belangstelling van H. M. voor voetbal sterk toenam.

De uitbreiding van het voetbalspel:

Als men leest, dat V. .T. V. het kampioenschap heeft behaald van Afdeeling IV 3e klasse F„ dan vraagt men zich toch onwillekeurig af, of men op een belastingkantoor of in een voetbalbond is

Eenige jaren geleden had een scheidsrechter op Houtrust, vóór den wedstrijd H. B. S.—Feyenoord het denkbeeld opgevat, eerst een soort kalmeerende, tevens veredelende toespraak tot de spelers te houden. Voor scheidsrechters, die dit wenschen na te doen, zij hieronder de volgende preek aanbevolen. Een weinig stichting kan op het voetbalveld geen kwaad:

Geliefde Voetballers: Ook al heeft dit veld vele oneffenheden en al is het zéér ongelijk van bodem,

bedenkt dan Lucas 3:5 en de kromme wegen

zullen tot eenen rechten weg worden en de oneffene tot effene wegen..." Vermijdt alle ruwheid in uw spel, want zegt de Catechismus niet, dat Gij Uwen naaste noch met het woord, noch met de daad kwetse?" En gaat diezelfde regel niet voort:... „Gij zult ook Uzelven niet moedwillig in gevaar begeven," hetgeen onbetwistbaar slaat op „gevaarlijk spel". En mocht de

Sluiten