Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de journalistieke kringen zeer geruchtmakende zaak-Van Heyningen, die veel tweedracht in de vereeniging bracht en haar kracht verzwakte. De noodzakelijkheid dezer ontbinding werd blijkbaar zeer sterk gevoeld. Althans, nadat het hiertoe strekkende bestuursvoorstel eerst verworpen was — d.w.z. het kon niet het voor de opheffing der vereeniging vereischte getal stemmen krijgen — is het daarna opnieuw in stemming gebracht, nadat twee leden, die tegengestemd hadden, zich bereid hadden verklaard hun stem te wijzigen; toen is het aangenomen.

Het bestuur stelde voor, het kassaldo ad f 185.92 te vermaken aan het bestuur van den Nederlandschen Journalisten-Kring voor het op te richten Ondersteuningsfonds, maar de vergadering besloot het saldo gedurende drie jaren in petto te houden voor een binnen dien tijd eventueel opgerichte vereeniging of een comité van wege de Amsterdamsche verslaggevers, met de verplichting om voor de Kroningsfeesten van 1898 eene vergadering bijeen te roepen van de op den dag der ontbinding als leden der A. P. ingeschrevenen, ten einde te besluiten of er dan aanleiding zou bestaan de gelden te besteden, in overeenstemming met het doel der vereeniging, of anders de gelden te verdeelen onder de oud-leden. Uit 't leven van deze eerste vereeniging valt nog te vermelden, dat in de vergadering van 29 November'94 werd verworpen

4

Sluiten