Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij een boottocht aangeboden door het Gemeentebestuur tijdens de Mahler-feesten, tegen een onzer leden. Onze bemoeiing leidde tot een bevredigend resultaat. Naar aanleiding van eene zinsnede in het Gemeenteverslag over den beweerden invloed van de pers op de toeneming der criminaliteit hier ter stede, wendde het bestuur zich tot den Gemeenteraad. In de raadszitting, waarin dit onderwerp in behandeling kwam, ontspon zich hierover eenegedachtenwisselingin een voorde pers gunstigen zin. Voor de noodlijdende Weensche collega's bracht de Vereeniging een som gelds bijeen. Een journalistensociëteit „Amjosoc" genaamd, blies, na een kortstondig bestaan, den laatsten adem uit. Tegelijk verdween door de sluiting van „Palais Royal" het laatste overblijfsel van hetgeen aan een perslokaal in de hoofdstad herinnerde. In 1921 werden door onze Vereeniging voorstellen tot reorganisatie van den Kring in een bond met afdeelingen bij het Kringbestuur ingediend. Dit benoemde, op aandrang van de A.P. een commissie tot onderzoek van die voorstellen, bestaande uit de heeren: Hans (Kringbestuur), Kouwenaar (A.P.) Voogd (Rotterdam), Van Oosten (Haarlem) en Vergouwen (Arnhem). In zake de Internationale Pers-Unie nam de A. P., op voorstel van den heer Tersteeg, het standpunt in, dat de Kring in elk geval zou toetreden tot de internationale organisatie, doch daarin zou blijven strijden voorde toelating

33

Sluiten