Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene motie-Tersteeg, waarbij de vergadering, vertrouwen uitsprekende in het bestuur, dit uitnoodigde op een volgende vergadering de vraag te doen bespreken, wat in de toekomst moet worden gedaan om te komen tot een behoorlijke reorganisatie van den N.J.K. In de op grond van deze motie op 27 October gehouden ledenvergadering werd namens het bestuur verklaard, dat het van oordeel was dat voorshands van de A.P.geene reorganisatie-voorstellen moesten uitgaan. Het bestuur had dan ook collega Tersteeg, die inmiddels nieuwe reorganisatie-voorstellen had uitgewerkt, in overweging gegeven, deze rechtstreeks bij den Kring in te dienen. Bij het veertigjarig jubileum van den Kring, begin Februari, werd namens de A.P. aan 't Kringbestuur een nieuwen „kop" voor het Kringorgaan, mitsgaders een vignet, een en ander het werk van den sierkunstenaar Chr. van Geel, aangeboden. 6 Op iniatief van de drie Amsterdamsche Kringbestuursleden werd aan een drietal werklooze Kringleden, die tevergeefs bij het Kringbestuur om ondersteuning hadden aangeklopt en aan wie niets anders overbleef dan zich tot het Burgerlijk Armbestuur te wenden, eene uitkeering uit de Weerstandskas verstrekt.

Bij het bezoek van de Finsche collega's werd dezen een lunch aangeboden in Volendam, waarbij zij werden verwelkomd,

39

Sluiten