Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en toegesproken door den Voorzitter der Amsterdamsche Pers. In 1925 mocht de Amsterdamsche Pers haar zilveren feest vieren. Alvorens tot de mededeeling van bijzonderheden daaromtrent over te gaan, zij vermeld, dat de periodiek aftredende bestuursleden, de heeren Schotel en Rogge, die zich niet herkiesbaar hadden gesteld, om de gelegenheid te geven nieuw bloed in het bestuur te brengen, door de jaarvergadering met algemeene stemmen herkozen werden. Zij vonden in den uitslag van de stemming aanleiding opnieuw eene bestuursfunctie te aanvaarden. Het bestuur moest in dezelfde vergadering mededeeling doen van een disciplinairen maatregel tegen een lid, wegens oncollegiaal optreden tegen een ander lid. De Kringvergadering koos bij verrassing, in een der twee Amsterdamsche vacatures, ontstaan door het bedanken van de collega's Kouwenaar en van Loon, niet, zooals de traditie was, de canditaten van Amsterdam, doch in één vacature een Rotterdammer, den heer Dekking. In de andere vacature werd benoemd collega Santcroos. De ledenvergadering der A. P machtigde hem de benoeming te aanvaarden. Voorts nam zij eene motie aan, waarbij zij zich in verband met het niet-eerbiedigen der vacatures van plaatselijke vereenigingen in de toekomst volledige vrijheid van handelen voorbehield. In zake het rapport van Blom stelde de ledenvergadering der A. P. zich op het standpunt, dat men zich

41

Sluiten