Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De feestviering was tweeledig. Zij bestond uit de genoemde receptie en een banket. De eerste bedoelde eene demonstratie naar buiten, ten einde de positie te doen uitkomen, welke de A. P. zich in den loop der jaren in de Amsterdamsche

samenleving verworven heeft; het tweede: versterking

niet slechts van den inwendigen mensch, maar vooral van den band tusschen de leden onderling. Zóó besloot het Bestuur en zóó voerde de commissie haar opdracht ook getrouwelijk uit. De geheele voorbereiding en de leiding berustte in haar handen.

Als dag van de herdenking was aangewezen de zevende November! De zomermaanden leenden zich door de daarin vallende vacanties minder goed voor de feestviering, en toen men toch tot uitstel had besloten koos men den tijd die het beste was, daarbij overwegende dat eerst op 22 December 1900 het eerste definitieve bestuur gekozen was. Men bleef dus in de geboorte-periode.

's Middags hield het bestuur receptie in het Americain-Hotel, te Amsterdam, waaruit de persvlag wapperde of liever droop, want de regen stroomde den geheelen middag neer. Ondanks dat ongunstige weder was de receptie zeer druk bezocht. Ruim iooo personen: vertegenwoordigers van het Gemeente bestuur en het Provinciaal bestuur, lichamen van allerlei aard en particulieren schreven hunne namen in de registers, welke

46

Sluiten