Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30

DE INSTELLING VAN DEN RAAD VAN BEHEER.

zij die bijdragen kunnen vorderen, indien de gemeenten zelve daarin hadden bewilligd.

c. De instelling van den Raad van beheer.

Hierover behoef ik na het voorafgaande weinig meer te zeggen. De Raad van beheer, waarvan de leden door de Synode worden benoemd, is door haar belast met het beheer van de kas der predikantstraktementen en met de vaststelling van de bijdragen, door de gemeenten te betalen (art. 11 van het reglement). Dat hij geen schijn van recht heeft om die bijdragen in te vorderen, volgt uit het voorafgaande.

Teneinde Uwe houding tegenover de onwettige eischen van de Synode te bepalen, zal Uw College nog twee vragen hebben te overwegen.

I. Welke kunnen voor de gemeente de gevolgen zijn van niet-betaling van den aanslag?

II. Is, ook met het oog op die mogelijke gevolgen, betaling van den aanslag al dan niet gewenscht?

Ad I. Welke kunnen voor Uwe gemeente de gevolgen zijn van niet-betaling van den aanslag?

Deze gevolgen worden geregeld in art. 18 Reglement op de predikantstraktementen en art. 41 Reglement op de vacaturen.

Art. 18 van het eerstgenoemde reglement bepaalt dat gemeenten, die den aanslag niet betalen, geene uitkeeringen ontvangen uit de kas voor de predikantstraktementen. Die uitkeeringen zullen volgens het reglement bestaan in:

1° toelagen aan gemeenten welke niet bij machte zijn het minimum-traktement met vrije woning bijeen te brengen, art. 6 al. 2.

2° twaalf tweejaarlijksche verhoogingen der predikantstraktementen van elk f 160.—, art. lc.

Sluiten