Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

BESEFFEN DE GEMEENTEN WAAROM HET GAAT?

vervolg van tijd mochten ontstaan, niet vervuld zal zien. Of deze mogelijkheid ook werkelijkheid zal worden, hangt geheel van de gemeenten zelve af. Indien vele gemeenten zich krachtig verzetten tegen dit reglement, zal de Synode het niet kunnen handhaven.

Op dit punt zijn, naar mijne meening, de gemeenten tot dusverre in verzuim. Ik weet dat tal van gemeenten tot nog toe den aanslag van den Raad van beheer niet hebben betaald. Maar dit lijdelijk verzet is niet voldoende. Indien het hierbij blijft, staat te vreezen dat telkens, wanneer in eene gemeente eene predikantsvacature ontstaat, zij voor den dwang der Synode zal zwichten en de achterstallige bijdragen aanzuiveren. De gemeenten beseffen nog niet voldoende, naar het schijnt, waarom het hier gaat. Het gaat hier niet in de eerste plaats om de vraag, of men zich zekere geldelijke offers zal getroosten ten behoeve van eene goede salarieering der predikanten. Dit doel op zichzelf juich ik van harte toe, al voeg ik er dadelijk bij dat het mij niet redelijk schijnt dat de grootere gemeenten, die over het algemeen reeds moeite genoeg hebben om in de kosten van den eeredienst in eigen kring te voorzien, zich zware geldelijke offers moeten getroosten ten behoeve van kleine gemeenten, die in vele gevallen zeer wel met andere gecombineerd zouden kunnen worden en dan ook wel in staat zouden zijn zelve een predikant te onderhouden. Wat het reglement hieromtrent bepaalt in art. 20 en 22 is onvoldoende. En hoe het met de uitvoering van deze artikelen staat, weet ik niet, daar de Raad van beheer bij al wat hij doet, de grootst mogelijke geheimzinnigheid betracht.

Over dit laatste zou ook heel wat te zeggen zijn, maar ik doe dat liever niet omdat ik de aandacht niet te veel wensch afgeleid te zien van de hoofdkwestie waarom het hier gaat. Dat de Raad van beheer zijn bedrijf uitoefent in de duisternis en niet in het licht, is zeker geen onbelangrijk feit, daar het op eigenaardige wijze bevestigt wat

Sluiten