Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

OOK DE HEFFING DER QUOTA GESCHIEDT ONRECHTMATIG.

Synode (het eenige permanente en daardoor invloedrijke orgaan van dit lichaam) een ijverig voorstander vindt, bleek ons reeds. Het blijkt ten overvloede ook nog uit de woorden door dezen secretaris gesproken in de vergadering der Synode van 22 April 1920 (Handel. Syn. 1920 bl. 64): „dat ook op ander gebied de tijd is gekomen, dat de Synode zich meer bewust worde van haar plicht tot bestuur en tot regeling van wat nog al te weinig geregeld is." Trouwens wie mocht meenen dat met dit reglement de uiterste grens van synodale inmenging in gemeentelijke aangelegenheden is bereikt, kent de historie niet. Zij leert ons, dat de Synode steeds heeft gestreefd naar uitbreiding van macht, een gewoon verschijnsel trouwens bij bestuurders, die op onwettige wijze regeermacht verwierven. Bij eiken maatregel, die de bevoegdheid der Synode te buiten gaat, pleegt zij zich te beroepen op een vroegeren maatregel waartoe zij ook niet bevoegd was en dien zij toch heeft weten door te drijven. Zoo zeide de secretaris in 1917 bij de behandeling van een voorstel tot vaststelling van een minimumtraktement: „Eenmaal was er een tijd dat er omtrent betaling van het quotum ook niets gereglementeerd was en nu staat het erin" (nl. in de reglementen der Synode, Handel. 1917 bl. 292). Zoo wordt een onwettige maatregel verdedigd met een beroep op eene vroegere onwettige handeling. Want ook de heffing der quota (voor de kosten van bestuur) geschiedt onrechtmatig. Toen de Synode in 1863 die quota wilde invoeren, hebben de gemeenten zich daartegen dan ook krachtig verzet. Alleen in Friesland al hebben meer dan 100 kerkvoogdijen daartegen geprotesteerd. En mr. A. v. d. Laan, destijds Griffier van de Staten van Friesland, heeft in een geschrift over „De Hervormde Kerk en de Staaf (Leeuwarden 1864) de onbevoegdheid der Synode tot heffing der quota in het licht gesteld en de gemeenten gewaarschuwd tegen eene regeling welke „aan de Synode en de door haar aangewezen classicale besturen de

Sluiten