Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERZET VAN DE GEMEENTEN TEGEN DE HEFFING DER QUOTA.

35

bevoegdheid geeft belasting te heffen van plaatselijke kerkekassen of gemeenteleden" (bl. 48). De poging der Synode is toen afgestuit op het krachtig verzet der gemeenten. Maar eenige jaren later heeft zij die poging herhaald. Ook toen kwam er protest, o. m. van Mr. W. W. Buma, President van het Provinciaal Gerechtshof in Friesland en kerkvoogd te Weidum, die in 1872 namens de kerkvoogden van Weidum aan de Synode schreef: „Om tegen deze nieuwe poging, zooveel in ons is, te waken, zullen wij geene door de Synode vastgestelde belasting-heffing, 't zij bij wege van quota of hoe ook genaamd, eerbiedigen en gelooven ook niet, dat de rechter ons daartoe zal verplicht verklaren" Maar de tegenstand is zwakker geworden en de Synode heeft, dank zij de slapheid van vele gemeenten, de heffing doorgezet. Wel hebben vele kerkvoogdijen nog langen tijd betaling geweigerd, maar langzamerhand heeft de eene gemeente voor, de andere na toegegeven. Waren de gemeenten toen standvastig geweest in haar verzet, dan zou n u waarschijnlijk de Synode niet gewaagd hebben te komen met haar reglement op de predikantstraktementen. Want al bedroegen de quota slechts een luttel bedrag, vergeleken met de nu gevorderde bijdragen, het beginsel was hetzelfde. De heeren van der Laan en Buma voorzagen het gevaar, in een toegeven aan de synodale eischen gelegen! Wie nu, na de totstandkoming van het reglement op de predikantstraktementen, dat gevaar nog niet ziet, is ziende blind.

1) Zie: Antwoord van de Hervormde Kerkvoogden van den dorpe Weidum aan de Alg. Synode der Ned. Herv. Kerk, betreffende een door die Synode voorgenomen reglement op de kosten voor het bestuur der Kerk, uitgeg. door Mr. W. W. Buma (Leeuwarden 1872). Zie voorts: De regeling der quotisatie en van de kosten van het bestuur der Ned. Herv. Kerk, die door de Alg. Synode is voorgenomen, bestreden door de Herv. Kerkvoogden van Weidum, uitgeg. door Mr. W. W. Buma (Leeuwarden, 1864).

Sluiten