Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

36

DE BELANGHEBBENDEN ZELF SCHRIJVEN HUN SALARIS VOOR.

Tegen dit reglement is overigens krachtig verzet ook nog geboden om eene andere reden dan de tot dusver aangevoerde. Dit reglement heet door de „Kerk" te zijn aangenomen 1). Maar feitelijk zoowel als rechtens is het niets anders dan eene regeling door de belanghebbenden zelf gemaakt, welke zij aan de gemeenten (die de Kerk vormen maar in de vaststelling part noch deel hebben gehad) trachten op te dringen. In de Synode en de andere kerkelijke besturen hebben de predikanten verreweg de meerderheid. Zij zijn het die de bezoldiging regelen en aan de gemeenten in hun belang lasten opleggen 2). Dit wordt verdedigd met een beroep op het belang dat de Kerk heeft bij eene goede bezoldiging der predikanten. Ik ontken dit belang niet. Maar ik ontken ten stelligste dat de belanghebbenden zelf geroepen zijn aan de gemeenten hunne bezoldiging voor te schrijven. Waar zijn de grenzen voor verhooging der traktementen en voor verhooging van de bijdragen, welke van de gemeenten worden geëischt? Er is geene andere grens, dan die de willekeur der „het recht in het midden latende" predikanten trekt!

Tegenover die willekeur staat alleen sterk, wie zich stelt op het standpunt van het recht, gelijk Uw College tot dusver gedaan heeft. Ik adviseer daarom Uw College dit standpunt niet te verlaten.

1) Wij zien hier de gewone verwarring van Kerk en Synode, waarop ik reeds wees in mijn a. g. geschrift „De Synode en de kerkegoederen".

2) Hiermede is natuurlijk niet gezegd, dat de leden der Synode die tot de vaststelling van het reglement hebben medegewerkt, bedacht waren op de behartiging van hun persoonlijk belang. Ik ben integendeel overtuigd dat die gedachte bij hen geen oogenblik is opgekomen, en herhaal ten overvloede nogmaals dat de strijd tegen het beginsel van het reglement niet mag ontaarden in een strijd tegen personen. Het beginsel nu, dat de vaststelling der salarissen geschiedt door de belanghebbenden, is ten eenenmale verwerpelijk.

Sluiten