Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

11

denkschriften, welke historische waarde bezitten en licht laten vallen op bekende persoonlijkheden. In den 2en druk van zijn Maltatali, waarin van Deyssel, die zeer kritisch is geworden ten opzichte van Douwes Dekker, de onverkwikkelijke zaak van het Max Havelaar-handschrift en Van Lennep, en vervolgens Multatuli's verhouding tot de vrouwen behandelt, vindt men eene bibliographie betreffende Karei Alb. Thijm. Hij was een der stichters van „De Nieuwe Gids", daarna met Verwey redacteur van het „Tweemaandelijksch Tijdschrift", later „De XXe Eeuw", die in 1909 werd vereenigd met „De N. Gids," zoodat Van Deyssel weer in de redactie kwam. De romans Een Liefde (immoreel, óók in de gewijzigde uitgave) en De kleine Republiek (kostschool-leven, plat en ruw) zijn geen behoorlijke lectuur. Het lyrisch proza der kritieken uit den eersten tijd, het sensitivistische b.v. van Zwemschool — Sneeuw e. a. zal men lezen om de gevoeligheid en taalvirtuositeit. In Kind-Leven (Adriaantjes) prachtige uitbeeldingen van kinderlijk denken en doen. Uit het leven van Frank Rozelaar is ontstellend van subjectivisme en voor een groot deel onverstaanbaar.

Zijn Kritieken en Beschouwingen doorloopen de heele gamma van zijn proza: lyrisch,, natuurlijk-gewoon — tot den huis-en-tuin-toon. Als criticus wisselt hij voortdurend en biedt weinig houvast, wat bij zijn uiterst subjectivisme niet te verwonderen is, Zola bewondert hij om hem straks te verwerpen, met Maeterlinck doet hij hetzelfde. De vroeger versmade Bosboom—Toussaint, Van Lennep, Beets e. a. komen weer bij hem in de gratie.

Het leven van zijn vader J. A. Alberdinck Thijm door A. J. is zeer lezenswaard, al voelt men soms dat het niet de toon is van een zoon over zijn vader. Het allerlaatste wat van hem in de Gids verschijnt zijn pijnlijk nauwkeurige aanteekeningen van de meest onbelangrijke dingen, die men wellicht bewondert om de beknoptheid maar die men niet leest.

Was hij niet zelden een virtuoos, daarnaast en het meest is van Deyssel een onzer grootste prozaschrijvers.

ALBERDINGK THIJM (Catharina) geboren te Amsterdam 1849, aldaar overleden 1908, was de eenige dochter van Jozef Alb. Thijm; zij trad in een Belgische Congregatie, die zich wijdde aan meisjesopvoeding. Na zeven jaren keerde zij terug, werd gouvernante bij een adellijke Poolsche familie, vandaar ging zij naar Engeland met Louise Stratenus en woonde later in Brussel en Parijs. Tenslotte kwam Catharina naar Amsterdam, waar zij zich aan sociaal werk in de Jordaan wijdde.

Sluiten