Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OORSPRONKELIJKE WERKEN

19

hij zich geheel aan de letterkunde. Hij was Redacteur van „de Portefeuille", een veel gelezen en gezaghebbend literair weekblad, van „Noord en Zuid" (voor Onderwijzers) en nog vele andere tijdschriften. Hij voltooide het Standaardwerk door Dr. Jan ten Brink begonnen:

Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIX eeuw, 3 dln. Ook veel te weinig bekende werken over de Engelsche letterkunde zijn van zijne hand. Frorn Caedmon to Milton — The literarij Reader 3 dln., een fraaie bloemlezing van Engelsche schrijvers, bovendien interessante essay's in tijdschriften. In zijn laatste jaren maakte hij zich warm over de ShakespeareBacon-quaestie en schreef artikelen en zelfs boeken om te bewijzen dat Bacon en niet Shakespeare de eer toekwam de onsterfelijke drama's geschreven te hebben.

Tot tweemalen waagde hij zich aan het romanschrijven, met weinig succes echter. In 1869 verscheen van hem een novelle Toch Getrouwd en in 1915 onder psd. Evert van Maarssen Gravin Marcza, een zeer ouderwetsch verhaal, dat echter van de fantaisie en belezenheid van den toen reeds 77-jarigen grijsaard getuigde. Het diende vooral om zijn eigen origineele denkbeelden en oordeelvellingen door zijn roman-personen te laten uitspreken.

BEERS (Jan van) Geb. te Antwerpen in 1826, overleed aldaar in 1888. Studeerde aan het klein-seminarie te Mechelen, werd in deze stad leeraar aan het college, nam ontslag wegens dreigende blindheid, het bekende gedicht Licht schreef hij bij zijne genezing, en was achtereenvolgens onderbibliothecaris van Antwerpen, leeraar te Lier en ten laatste aan het Athenaeum van Antwerpen. Tegen het einde zijns levens verliet hij het katholieke geloof en in zijn gedicht Confiteor toont hij zich als vrijdenker. Men heeft bij ons en in Vlaanderen letterlijk gedweept met zijn gedichten. De eerste bundel Jongelingsdroomen was voor een deel ziekelijk en sentimenteel. Zijn tweede bundel was gedeeltelijk veel gezonder. In Levensbeelden, en in Gei>oe/ en Leven heeft hij zijn gevoelerigheid bijna geheel overwonnen.

BEETS (Nicolaas) Geb. te Haarlem 1814, overl. 1903 te Utrecht, promoveerde in de theologie te Leiden 1840 en was achtereenvolgens predikant te Heemstede en Utrecht; werd in 1865 bevorderd tot Docter honoris causa en in 1874 tot hoogleeraar. Hij is vooral beroemd als schrijver onder pseudoniem Hildebrand van de Camera Obscura (1839), dat zeker een klassiek werk mag genoemd worden. Het maakte bij zijn verschijning grooten

Sluiten