Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

OORSPRONKELIJKE WERKEN

de Decamerone, maar toch dikwijls zéér onkuische toestanden beschrijft. Door zijn groote ingenomenheid met chineesche en oostersche wijsheid en schoonheid lijkt Borel zeer bouddhistisch van moraal en levensbeschouwing. Hoewel in zijn romans en novellen soms zeer zinnelijk en hoogst liberaal in zijn opvatting van het huwelijk, is hij nooit plat en materialistisch en zoekt op. zijn wijze het hoogere. Zijn stijl is dichterlijk, niet zelden sentimenteel of overgevoelig.

BOS (Fokke) heeft eenige verkeerde romans geschreven:

De lotgevallen van Nap Lee, slecht — Droomster, door haar man bedrogen, verdrinkt zich. — Leugen, waarmee eene vrouw haar huwelijk ingaat. — Lize's avonturen, (als ze naar Amsterdam gaat om inkoopen voor haar huwelijk te doen en in handen raakt van een jeugdvriend) slecht, en ook de voorgaande.

BOSBOOM-TOUSSAINT (Anna Louise Geertruida) in 1812 te Alkmaar geboren, overleden 1886 in den Haag, stamde van eene Hugenootsche familie. In 1851 gehuwd met den schilder Bosboom. Als vurige protestante is zij dikwijls fel partijdig bij het beoordeelen van katholieke personen en gebruiken. Een zeer talentvolle vrouw, die den historischen roman tot zedenen karakterroman wist te verheffen. Haar stijl laat te wenschen en hare langdradigheid maakt de lezing van haar grootere werken voor den haastigen modernen mènsch niet gemakkelijk. Haar eersteling was Almagro f1837) een negentiende-eeuwsch verhaal van weinig beteekenis, dat in dien tijd echter de aandacht op haar vestigde. Een grootere historische roman De Graaf van Devonshire, waarin de heldin is Elisabeth Tudor naast haar oudere zuster Mary Tudor, door haar niet onsympathiek voorgesteld. De Engelschen te Rome — Hef Huis Lauernesse is eene verheerlijking van de zegeningen der Hervorming en hatelijk tegen de katholieken, die het zonder ergernis niet kunnen lezen.

In de drie novellen Alba, Orsini, Ximenes trachtte zij recht te doen weervaren aan hare tegenstanders, beweert men, doch het is haar niet gelukt. Mejonkvrouwe de Mauléon speelt in den tijd van Lodewijk XIV en geeft een verkeerd portret van Bossuet. Graaf Pepoli is niet veel meer dan een schotschrift in romanvorm tegen Paus Sixtus V.

Haar beste historische romans vormen de trilogie: Graaf Leicester in Nederland — De Vrouwen uit het Leioestersche Tijdvak — Gideon Florensz. (een vroom protestantsche voorganger), waarin ook niet als in eenige der bovengenoemde werken, het catholicisme zoo mishandeld wordt. Ditzelfde geldt voor De Delftsche Wonderdokter — Een Leidsch Student in 1593 — Frits Millioen en zijn Vrienden. Tot een heel ander genre, bijna dat van den lateren karakterroman, behoort Majoor Frans, goede en onderhoudende lectuur, die blijft boeien.

Sluiten